Апэрэ къекIокIыгъор аухыгъ

Хэгъэгум футболымкIэ иапшъэ­рэ куп щыкIорэ зэнэкъокъум хэлэжьэрэ командэхэм шэкIогъум и 21 — 23-м я 15-рэ зэ­IукIэгъухэр яIагъэх.

Зэтэгъапшэх

«Краснодар» — «Тамбов» — 1:0, «Ахмат» — «Зенит» — 2:2, «Спартак» — «Динамо» — 1:1, «Локомотив» — «Арсенал» — 1:0, ЦСКА — «Шъачэ» — 1:1, «Ротор» — «Урал» — 0:0, «Рубин» — «Ростов» — 0:2.

«Локомотив» иешIакIоу Антон Миранчук я 72-рэ такъикъым пенальтикIэ «Арсенал» икъэлапчъэ Iэгуаор дидзагъ. «Краснодар» хэтэу Кабеллэ ухъумакIохэм аIэкIэкIи, «Тамбов» икъэлапчъэ Iэгуаор дидзагъ. «Локомотив» ыкIи «Краснодар» 1:0-у текIоныгъэр къыдахыгъ.

Пчъагъэр зэфэдэу ешIэгъуи 4 аухыгъ. «Динамэм» иешIакIоу Скопинцевым я 79-рэ такъикъым хъагъэм Iэгуаор дидзагъ. «Спартак» иешIакIоу Зобниныр ухъумакIохэм аIэкIэкIи, лъэ­шэу зэогъэ Iэгуаор къэлэ­п­чъэIутэу Шуниным къызэкIи­дзэжьыгъ, ау ятIонэрэу Зобниныр къэлапчъэм зыдаом, Шу­ниныр амалынчъэу къэлъэгъуагъ — 1:1.

ЦСКА-р «Шъачэм» текIон ылъэкIыгъэп — 1:1.

Командэхэм яешIакIэхэм зэ­хъокIыныгъэхэр афэхъух. Апэ ишъыгъэ команди 10-р зыфэба­нэрэр тэшIэ, ауж къинэхэрэм ягумэкIхэри къыдгурэIох. 2020 — 2021-рэ илъэс ешIэгъум иапэ­рэ къекIокIыгъо аухыгъ.

Хэт тыдэ щыIа?

1. ЦСКА — 32
2. «Зенит» — 31
3. «Спартак» — 29
4. «Динамо» — 27
5. «Ростов» — 26
6. «Шъачэ» — 24
7. «Ахмат» — 24
8. «Локомотив» — 24
9. «Краснодар» — 21
10. «Рубин» — 21
11. «Урал» — 16
12. «Химки» — 15
13. «Арсенал» — 13
14. «Тамбов» — 12
15. «Ротор» — 8
16. «Уфа» — 7.

Я 16-рэ ешIэгъухэр

28.11
«Арсенал» — «Зенит»
«Химки» — «Краснодар»
«Ростов» — «Динамо»
«Ахмат» — «Локомотив»
29.11
«Урал» — «Шъачэ»
«Уфа» — «Тамбов»
«Рубин» — ЦСКА
«Спартак» — «Ротор».