Минскэ къыщихьыгъ

Дунаим самбэмкIэ иветеранхэм язэнэкъокъу Беларусым икъалэу Минскэ гъэшIэгъонэу щызэхащагъ.

Урысые Федерацием ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу Джони Липаридзе зэIукIэгъухэм ахэлэ­жьагъ, алырэгъум дышъэр къыщыдихыгъ.

Джони Липаридзе Мыекъуапэ щэпсэу, спорт унагъом щыригъажьи, цIэрыIо хъугъэ. Ышнахьыжъэу Джумбери самбэмкIэ, дзюдомкIэ банэщтыгъ. ДзюдомкIэ, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Джони Липаридзе тигъэгушIуагъ.

ЗэIукIэгъухэм зафигъэхьазыри, Джони Липаридзе килограмм 90-м нэс къэзыщэчыхэрэм ябэныгъ, дышъэр къыдихыгъ.

— Самбэмрэ дзюдомрэ я Мыекъопэ бэнэпIэ еджапIэ дунаим шIукIэ щашIэ, — къыти­Iуагъ Джони Липаридзе. — Спортым иветеранхэр тибэнакIохэм, тренерхэм къакIэупчIагъэх. Адыгеим спорт Унэшхо зэтегъэпсыхьагъэ­хэр, стадионхэр зэрэщашIыгъэ­хэр, тибэнакIохэм афэгъэхьыгъэ къэбархэр къафэсIотагъэх.

Джони Липаридзе республикэм иныбжьыкIэхэр дзюдом фегъасэх, спортым ныбджэгъубэ щыриI.