Батырхэм ямедальхэм тагъэгушхо

Европэм дзюдомкIэ изэнэ­къокъу шэкIогъум и 19 — 21-м Чехием икъалэу Прагэ щыкIуагъ.

Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтхэу Роберт Мшвидобадзе, кг 60, Михаил Игольниковым, кг 90-рэ, Тамерлан Башаевым, кг 100-м къехъу, дышъэ медальхэр къыдахыгъэх.

Яго Абуладзе, кг 60, Арман Адамян, кг 100, Инал Тацоевым, кг 100-м къехъу, ятIонэрэ чIыпIэхэр къахьыгъэх, тыжьын медальхэр къафагъэшъошагъэх.

Бзылъфыгъэхэм язэнэкъокъу Мадина Тай­мазовам, кг 70-рэ, джэрзыр къыщи­хьыгъ.

Урысыем ихъулъфыгъэ хэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаIэу, Урысыем, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Тао Хьасанбый къызэрэтиIуагъэу, тибэ­на­кIохэм IэпэIэсэныгъэ ин алырэгъум къыщагъэлъэгъуагъ. Европэм икомандэхэм язэ­нэкъокъу апэрэ чIыпIэр къыщыдахыгъ.

Хъулъфыгъэ бэнакIохэм къахэдгъэщы тшIоигъу ТIуапсэ щыщэу, Адыгеим ныбджэгъубэ щызиIэу Михаил Игольниковыр. Грецием, Эстонием, Испанием, Азербайджан яспортсменхэм атекIуи, дышъэм икъыдэхын фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъур Сербием къи­кIыгъэм дыриIагъ.

— Михаил Игольниковым бэнэгъуи 5-ри къа­бзэу къыхьыгъ, — къытиIуагъ Тао Хьасанбый. — Европэм ятIонэрэу дышъэр къы­щыдихыгъ. Урысыем изаслуженнэ тренерэу Нэгъуцу Джамболэт ыгъэсэрэ Ми-хаил Игольниковым имедальхэм зэрахи­гъэхъощтым тицыхьэ телъ.

Хъулъфыгъэхэмрэ бзылъфыгъэхэмрэ Европэм изэнэкъокъу зэрэхэлэжьагъэхэр зэ­хэщакIохэм зэфахьысыжьыгъэх. Францием апэрэ чIыпIэр ыхьыгъ. Урысыем ятIонэрэ чIыпIэр къыдихыгъ, Грузиер ящэнэрэ хъугъэ.

ТафэгушIо

— Мыекъопэ бэнэпIэ еджапIэм щапIугъэ­хэу, Урысыем дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаIэу Тао Хьасанбый, ащ игуадзэу Гъэунэ Андзор тафэгушIуагъ,

— къытиIуагъ Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ ипащэу, Адыгеим изаслуженнэ тренерэу Бастэ Сэлымэ. — Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт къэзыухыгъэу, Урысыем изаслуженнэ тренерэу Нэгъуцу Джамболэти, ащ ыгъэсэрэ Михаил Игольниковыми гущыIэ фабэхэр ятIуагъэх. Дунэе спортышхом на­хьыбэрэ ящытхъу щаIонэу тафэлъэIуагъ.

Спортым пыщагъэхэм, тигъэзетеджэхэм ацIэкIэ Урысыем дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ тэри тыфэгушIо, тибатырхэм ягъэ­хъагъэхэм ахагъэхъонэу, шIоу щыIэр къа­дэ­хъунэу афэтэIо.

Сурэтым итыр: Михаил Игольников.