IэпыIэгъур къызэтеуцощтэп

Зымылъэгъухэрэм апае Адыгэ республикэ хэ­ушъ­хьафыкIыгъэ тхылъеджапIэм Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ щыIагъ. Брайль ишапхъэхэмкIэ еджэхэрэм усэ къеджэнымкIэ яшъо­лъыр зэнэкъокъоу «СIэ­хъуамбэхэр — сынэх» зыфиIорэм хэлажьэхэрэми республикэм ипащэ мыщ щаIукIагъ.


АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч, АР-м культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ, зымылъэгъухэрэм я Урысые обществэ АдыгеимкIэ икъутамэ итхьаматэу Нэхэе Руслъан лIышъхьэм игъуса­гъэх. Зымылъэгъухэрэм яреспубликэ хэушъхьафыкIыгъэ тхылъеджапIэ Iоф зэришIэрэм къытегущыIагъ ащ ипащэу Ирина Корниенкэр.

Адыгеим и ЛIышъхьэ иIэпыIэгъукIэ 2015-рэ илъэсым квадратнэ метрэ 320-м нахьыбэ зиинэгъэ псэуалъэ учреждением къыIэкIэхьагъ ыкIи гъэцэкIэжьынхэр щашIыгъэх. «Iэрыфэгъу щыIакI» зыфиIорэ программэм къыдыхэлъытагъэу фондыр зэрагъэуIугъ, чIэхьапIэр зэтырагъэ­псыхьагъ, зымылъэгъухэрэр щызекIонхэ зэралъэкIыщтым тетэу унэ кIоцIхэр агъэпсыгъэх, макъэхэр зыщытыратхэхэрэ студиер агъэкIэжьыгъ. «2014 — 2018-рэ илъэсхэм ателъыта­гъэу Адыгэ Респуб­ликэм культурэм хэхъоныгъэ щегъэшIыгъэныр» зыфиIорэ программэм къыды­хэлъытагъэу мылъку шъхьаф афатIупщыгъ — псэуалъэхэр, тхылъхэр зытетыщтхэр, электрон шъуа­шэм илъыщт каталогым пае техническэ Iэмэ-псымэхэр ащэфыгъэх. 2018-рэ илъэсым Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет иIэпэчIэгъэнэ фонд къикIэу къафэкIогъэ мылъкумкIэ «къэгущыIэрэ тхылъхэм» ядэIушъунхэм пае оборудование ащэфыгъ, еджакIохэу къеуалIэхэрэм яфэIо-фашIэхэр лъэхъаным диштэу афагъэцэкIэнхэм тхылъеджа­пIэр тырагъэпсы­хьагъ. Мы илъэсыми IэпыIэгъу тедзэу афатIупщыгъэмкIэ сигнализациер, видеолъыплъэныр щагъэ­псыгъэх, сайтыр агъэкIэжьыгъ.

Отдел зэфэшъхьафхэр, зэрамылъэгъурэмкIэ сэкъатныгъэ зыфагъэуцугъэхэм агъэфедэрэ пкъыгъохэу «Iэрыфэгъу щыIакI» зыфиIорэ программэмкIэ къыз­IэкIагъэхьагъэхэм якъэгъэлъэ­гъон республикэм и ЛIышъхьэ рагъэлъэгъугъэх. КъызэраIотагъэмкIэ, тхылъеджапIэм джы амал иI Брайль ишапхъэхэм атетэу, хэушъхьафыкIыгъэ принтерымкIэ кIэлэцIыкIухэм апае тхылъхэр къыдигъэкIынхэу, аудио­тхылъхэри щытыратхэнхэу. Джащ фэдэу тхылъеджапIэм иIофышIэхэм кIэлэцIыкIухэр зэрэрагъэджэщтхэ шIыкIэхэм афэгъэхьыгъэ пособие хэушъхьа­фыкIыгъэхэм язэхэгъэуцони Iоф дашIэ.

ЗэIукIэгъум илъэхъан КъумпIыл Мурат къыIуагъ тапэкIи республикэ хэбзэ къулыкъухэм учреждением яшIуагъэ къызэрэрагъэкIыщтыр. Мы Iофыгъом партиеу «Единэ Россием» иамалхэри щагъэфедэщтых. ТхылъеджапIэм ипащэхэми, иIофышIэ­хэми Адыгеим и ЛIышъхьэ рэзэныгъэ гущыIэхэр фагъэзагъэх ренэу анаIэ къызэратетым пае.

Нэужым КъумпIыл Мурат гущыIэгъу афэхъугъ хэушъхьафыкIыгъэ еджэпIэ-интернатым икIэлэеджакIохэу Брайль ишапхъэхэмкIэ къеджэхэрэм язэ­нэкъокъу хэлажьэхэрэм. Ар илъэс къэс зэхащэ мазэрэ кIорэ Iофтхьабзэу «Бэщ фыжь» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу.

«ТэркIэ мэхьанэшхо иI еджэныр къышъуфэIэрыфэгъуным, ащ пае ищыкIэгъэ фэIо-фа­шIэхэр мыщ щызэшIотхыгъэх. ТапэкIи шъуитхылъеджапIэ хэхъоныгъэ ышIыным тыпы­лъыщт. Мы учреждением Iоф щызышIэхэрэми, зымылъэгъу­хэрэм яреспубликэ обществэ хэтхэу чанэу зыкъэзыгъэлъагъохэрэми сафэраз Iофэу зэдызэшIотхырэм яIахьышхо къызэрэхалъхьэрэм пае. Шъо, кIэлэеджакIохэм, зэнэкъокъум гъэхъагъэхэр щышъушIынхэу шъуфэсэIо. ТапэкIэ текIоныгъабэ зэрэшъушIыщтым тицыхьэ телъ ыкIи зэкIэ къыжъу­дэхъунэу тыфай», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

ЗэIукIэм икIэух Адыгеим и ЛIышъхьэ культурэмкIэ министерствэм ипащэхэм пшъэрылъ афишIыгъ тхылъеджапIэм игъэ­кIэжьын зэрэзэшIуахыщтым егупшысэнхэу, ащкIэ шIошIэу яIэхэр къыраIотыкIынэу. IофшIэнымрэ социальнэ хэгъоныгъэм­рэкIэ министерствэм фигъэпытагъ чIыпIэхэм Iофтхьабзэу «Бэщ фыжь» зыфиIорэр ащызэхэщэгъэнымкIэ муниципальнэ псэупIэхэм япащэхэм адызэрахьэрэ Iофтхьабзэхэр агъэлъэшынхэу.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу