ЩыкIагъэр къябэкIы

Европэм футболымкIэ изэнэкъокъоу «Лъэпкъхэм ялиг» зыфиIорэм хэгъэгухэм яхэшыпыкIыгъэ командэхэр хэлажьэх.

Куп пэпчъ команди 4 хэт, пэшIорыгъэшъ зэIукIэгъухэм апэрэ чIыпIэхэр къащыдэзыхы­хэрэр зэнэкъокъум щылъыкIотэщтых, медальхэм афэбэнэщтых.
Я 5-рэ зэIукIэгъу­хэм ащыщхэр

Азербайджан – Черногория – 0:0, Швейцария – Испания – 1:1, Германия – Украина – 3:1, Кипр – Люксембург – 2:1, Латвия – Ферейские острова – 1:1, Португалия – Франция – 0:1, Швеция – Хорватия – 2:1, Беларусь – Литва – 2:0, Албания – Казахстан – 3:1, Грузия – Армения – 1:2, Тыркуер – Урысыер – 3:2, Венгрия – Сербия – 1:1, Бельгия – Англия – 2:0, Италия – Польша – 2:0, Словения – Косово – 2:1.

Я 6-рэ ешIэгъухэр

ШэкIогъум и 17 – 18-м щыIэгъэ зэIукIэгъухэм ащыщхэу нахь тшIогъэшIэгъонхэр.

Франция – Швеция – 4:2, Хорватия – Португалия – 2:3, Люксембург – Азербайджан – 0:0, Испания – Германия – 6:0, Албания – Беларусь – 3:2, Венгрия – Тыркуер – 2:0, Грузия – Эстония – 0:0, Сербия – Урысыер – 5:0.

Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ дэеу ешIагъ. Сыд фэдэ телъхьапIэ ашIыщтми, тренерхэм, ешIакIохэм щыкIагъэу яIэр зыдашIэжьын фае. Командэм ныбжьыкIабэ зэраштагъэр тренерхэм къыхагъэщы, ау командэм иешIакIэ къызэримыгъотыгъэр джырэ нэс амылъэгъущтыгъэм фэд.

ЧIыпIэхэр

1. Венгрия – 11
2. Урысыер – 8
3. Сербия – 6
4. Тыркуер – 6.

Зэнэкъокъум иапшъэрэ куп Урысыем икомандэ хэфагъэп.