Пшъашъэ­хэм ашIогъэшIэгъо­ным зыфагъасэ

Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ испорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм итренерэу Мерэм Саидэ спорт унагъом щапIугъ.

Гъуагъо зэшъхьэгъусэхэу Руслъанрэ Фатимэрэ спортым пыща­гъэх, дзюдомкIэ банэщтыгъэх. Саидэ янэ-ятэхэм ягъогу рэкIо. Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт къыухыгъ, еджэзэ зэнэкъокъухэм ахэлажьэщтыгъ.

— Мыекъуапэ сыкъыщыхъугъ, — къеIуатэ Мерэм Саидэ. — ДзюдомкIэ зэIукIэгъухэу къалэм щыкIохэрэм сяплъыныр шэнышIу сфэхъу­гъагъ. Ащ къыхэкIэу сэнэхьатэу къыхэсхыщтым бэрэ сегупшыса­гъэп.

Илъэси 8 хъугъэу Мерэм Саидэ тренерэу Iоф ешIэ. Апэрэ уахътэм IэпыIэгъу къыфэхъугъэ тренер-кIэлэегъаджэу Роман Оробцовым къызэриIуагъэу, Саидэ Тхьэм къыритыгъэу хэлъыр щыIэныгъэм щылъегъэкIуатэ. Пэщэныгъэ зыдызэрихьэрэ кIэлэцIыкIухэм псынкIэу агурэIо, зылъещэх.

— Дзюдо бэнакIэм еджэкIо 200-м нахьыбэ фегъасэ. Мерэм Саидэ унагъо ихьагъэми, спортым хэкIыжьынэу гухэлъ иIэп, — тизэдэгущыIэгъу лъегъэкIуатэ АР-м дзюдомкIэ испорт еджапIэ ипащэу, Адыгеим изаслуженнэ тренерэу Бастэ Сэлымэ. – АнахьыкIэ кIэлэцIыкIухэр илъэси 7-м итых. Ыгъасэхэрэм алъэплъэ, хэхъоныгъэу ашIырэр къыхегъэщы, агу къыIэтызэ гущыIэ фабэхэр ареIох. ЩыкIагъэхэр шъхьафэу хегъэунэфыкIых.

— КIалэхэри, пшъашъэхэри сэгъасэх, — къеIуатэ С. Мерэмым. — Спортым екIолIакIэу фашIырэр зэфэшъхьафых. ЗэкIэ пшъашъэхэр спортым къызэрэхэмынэщтыр тэ, тренерхэм, тэшIэ, пшъашъэхэми ашIэ. ЯныбжьыкIэгъум ашIогъэшIэгъоным пылъых. Зэнэкъокъухэм зафагъэхьазырзэ, спортым пIуныгъэ мэхьанэу иIэр къызэрэхагъэщырэр тигуапэ.

Япсауныгъэ агъэпытэ, зэIукIэгъухэм ахэлэжьэнхэм фэшI тренерым къариIорэр агъэцакIэ. Апэрэ гъэхъагъэхэр зиIэхэм ащыщых ПIатIыкъо Заринэрэ ХьакIэко Данэрэ.

Къыблэм дзюдомкIэ изэнэкъокъоу Ермэлхьаблэ щыкIуагъэм Данэ дышъэр къыщыдихыгъ, Заринэ тыжьыныр къыхьыгъ. Пшъашъэхэр еджэх, яшIэныгъэ хагъахъо, спортыр ящыIэныгъэ щыщ зэрэхъурэм егъэгушIох.

Тренерымрэ ыгъасэхэрэмрэ язэгурыIоныгъэ мэхьэнэ хэхыгъэ иI. Мерэм Саидэ спортым ишъэфхэр, щыIэныгъэм икъиныгъохэр пшъа­шъэхэм къафеIуатэ.
Урысыем иныбжьыкIэхэм дзюдомкIэ якIэух зэнэкъокъоу Рос­тов-на-Дону щыкIощтым ПIатIыкъо Заринэрэ ХьакIэко Данэрэ хэлэжьэнхэу загъэхьазыры. Типшъашъэхэм ямедальхэм ахагъэхъонэу афэтэIо.