Къэрдэн Аскэрбый хадзыжьыгъ

Адыгеим ыкIи Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ быслъымэнхэм язичэзыу Зэфэс тыгъуасэ щы­Iагъ. Ащ Iофыгъо зэфэшъхьафхэм щатегущыIагъэх. Ахэм ащыщых 2016-рэ илъэсым шэкIогъум и 19-м къыщегъэжьагъэу 2020-рэ илъэсым шэкIогъум и 19-м нэс ДиндэлэжьапIэм IофшIэнэу ыгъэцэкIагъэм изэфэхьысыжьхэр, муфтиир, советым ыкIи лъытэкIо комиссием хэтыщтхэр кIэу хэдзыжьыгъэнхэр.


АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъ АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъу­гъэм иамалхэмкIэ и Комит

Пэублэм Адыгеим ыкIи Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ быслъымэнхэм я ДиндэлэжьапIэ имуфтиеу Къэрдэн Аскэрбый доклад къышIыгъ. ИлъэсиплIым къыкIоцI Iофэу ашIагъэм игъэкIоты­гъэу къытегущыIагъ.

Iофыгъо шъхьаIэу Зэфэсым къыщаIэтыгъэр муфтиим ихэдзыжьын ары. Къэзэрэугъоигъэхэм зэкIэми зэдырагъаштэу Къэрдэн Аскэрбый амакъэ фатыгъ ыкIи ар ДиндэлэжьапIэм имуфтиеу хадзыжьыгъ.

Мыщ фэгъэхьыгъэ игъэкIотыгъэ тхыгъэ тигъэзет къыхиутыщт.

КIарэ Фатим.