Агъэнэфэгъэ пIа­лъэхэм аухынхэу

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэ министерствэхэмрэ муниципалитетхэмрэ япащэхэм тыгъуасэ адыриIэгъэ зэIукIэгъум социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэмкIэ Адыгеим иунэе программэ зэрагъэцакIэрэм щытегущыIагъэх.

Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъо­ныгъэмрэ сатыумрэкIэ иминистрэу Шэуджэн Заур доклад шъхьаIэр къы­шIыгъ, программэр зэрагъэцакIэрэм ар къытегущыIагъ.

Iофтхьэбзи 9 зэрэзэрахьэрэм игъэ­кIотыгъэу зэхэсыгъом щытегущыIагъэх. Ахэм ягъэцэкIэн пае 2020-рэ илъэсым сомэ миллиардым ехъу къыхагъэкIыгъ.

Зэхэсыгъом зэрэщыхагъэунэфыкIы­гъэм­кIэ, программэм къыщыдэлъытэгъэ апэрэ проектыр агъэцэкIэгъах — реабилитационнэ гупчэр, стоматологическэ поликлиникэр, цэшIэ лабораториер зыхэхьэрэ медицинэ гупчакIэр Мыекъуа­пэ къыщызэIуахыгъ. Медицинэ гупчэм къыгот кIэлэцIыкIу поликлиникэм ишIыни ыкIэм фэкIо. Сомэ миллион 17 зыосэ мебелымрэ оборудованиемрэ къащэфынхэу рахъухьэ. Илъэсыр имыкIызэ унэр атыщт.

Дахъорэ Лэгъо-Накъэрэ зэзыпхырэ автомобиль гъогум изы Iахь (километрэ 11) игъэкIэжьынкIэ Iофышхо ашIагъ, ащ ипроцент 65-р агъэцэкIэгъах. Тыгъэ­гъэзэ мазэр имыкIызэ гъогур асфальткIэ апкIэщт. КъэкIорэгъым ащ игъэпсын зэрэщытэу аухыщт.

Поселкэу Краснооктябрьскэм дэт газ станцием игъэкIэжьын къихьащт илъэсыр ары заухыщтыр. Джыдэдэм проект документацием игъэхьазырын Iоф дашIэ. Тыгъэгъазэм Москва къикIыщт специалистхэм ар экспертизэ ашIыщт. Къэ­кIорэгъым псэуалъэм игъэкIэжьынкIэ IофшIэнхэр рагъэжьэщтых.

Сабыибэ зэрыс унагъохэм Мыекъуапэ къащыфыхагъэкIыгъэ чIыгу Iахьхэм яинженер инфраструктурэ илъэси 4-м къыкIоцI агъэпсынэу рахъухьэ. Джыдэдэм проект-сметэ документацием игъэхьазырын аухы. БэнэнымкIэ спорт еджапIэм игъэкIэжьыни къихьащт илъэсыр ары заухыщтыр.

КультурэмкIэ псэолъэ заулэ гъэкIэ­жьыгъэныр унэе программэм къыдыхэ­лъытагъ. ГущыIэм пае, культурэ-зыгъэ­псэфыпIэ гупчэу Инэм дэтым игъэцэ­кIэжьын джыдэдэм ыуж итых, IофшIэнхэм япроцент 70-р зэшIуахыгъах. Илъэ­сыр имыкIызэ гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр аухынэу рахъухьэ. Джащ фэдэу пIалъэу агъэнэфагъэм культурэмкIэ Унэу «Факел» зыфиIорэм игъэцэкIэжьын аухыщт. Пушкиным и Унэу Мыкъуапэ дэтым изэтегъэпсыхьан графикым тетэу макIо. Инженер сетьхэр агъэкIэжьых, тыгъэгъазэм и 15-м нэс джырэ шапхъэхэм адиштэрэ оборудованиер къаIэкIагъэхьащт.

Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэ­рылъ афи­шIыгъ культурэм и Унэхэм кинотеатрэхэр къащызэIухыгъэнхэм пае Iофэу ашIэ­рэмкIэ зэдырагъэштэнэу. Къи­хьащт илъэсым мылъкур зэрагъэфедэщт шIыкIэмкIи пшъэ­рылъ гъэнэфагъэхэр афишIыгъэх.

«НепэкIэ ар зигъо Iофы­гъоу щыт. Хэбзэ къулыкъухэмрэ проектхэм ягъэ­цэкIэн хэлэ­жьэрэ подрядчикхэмрэ язэдэ­лэжьэныгъэ агъэпытэным мэхьанэшхо иI. Программэм къыдыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэр игъом ыкIи шIуагъэ къытэу агъэцэкIэнхэмкIэ ахэм зэрэзэдырагъаштэрэм бэ елъытыгъэр», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы Адыгеим социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ унэе программэу 2020 – 2024-рэ илъэсхэм ателъытагъэр мэлылъфэ­гъум зэраухэсыгъэр, Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэу Михаил Мишустиныр ащ зэрэкIэтхэжьыгъэр. Унэе программэм къыщыдэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэм ягъэцэкIэн пае федеральнэ бю­джетым имылъку щыщэу сомэ миллиарди 5 республикэм къы­фыхагъэкIыгъ. Мыгъэ программэм игъэцэкIэн фежьагъэх. Республикэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ езыгъэшIыщт, цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыкъезыгъэIэтыщт унэе программэм игъэцэкIэн мэхьанэшхо зэриIэр Адыгеим и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ.

«Мы лъэныкъомкIэ Урысые Федерацием и Правительствэ IэпыIэгъушхо къытеты. Пшъэ­рылъэу тиIэхэр шIуагъэ къы­тэу игъом дгъэцэкIэнхэм фэшI тэри тфэлъэкIыщтыр зэкIэ тшIэн фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу