Псэуалъэхэм яшIын нахь псынкIэу аухынэу Адыгеим и ЛIышъхьэ афигъэпытагъ

Къэралыгъо программэу «Къуаджэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэныр» зыфиIорэм къыдыхэлъытэгъэ псэуалъэхэу мыгъэ ашIынэу, агъэцэкIэжьынэу, агъэкIэжьынэу рахъухьагъэхэр ухыгъэнхэ зэрэфаем фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъор Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрищагъ.

ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэх Адыгэ Рес­публикэм и Премьер-министрэу Геннадий Митрофановыр, вице-премьерхэр, Адыгеим иминистрэхэм я Кабинет хэт­хэр, АР-м икъэралыгъо бюджет учреждениеу «Стройзаказчикым», Красногвардейскэ, Мыекъопэ, Шэуджэн районхэм япащэхэр, псэолъэшI организациехэм ялIыкIохэр.

Адыгэ Республикэм мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Къуанэ Анзаур зэхэсыгъом къызэрэщиIуагъэмкIэ, мыгъэ Адыгеир къэралыгъо программэу «Къуаджэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэныр» зыфиIорэм къыдыхэлъытэгъэ Iофтхьэбзи 6-мэ япхырыщын хэлажьэ.

Мыекъопэ районымкIэ поселкэу Табачнэм сомэ миллион 64,5-рэ зыпэIухьэгъэ псэолъэшIын IофшIэнхэр щырагъэ­кIокIых. Ащ япроцент 85-р агъэцэкIэ­гъах. Поселкэу Тульскэм иурамхэм ащыщ горэм игъэкIэжьын илъэсыр имыкIызэ аухынэу рахъухьэ. IофшIэнхэр процент 80-у агъэцэкIагъэх, ахэм сомэ миллион 42,7-рэ апэIухьагъ. Джащ фэдэу тыгъэгъазэм и 25-м нэс поселкэу Тульскэм ипсырыкIуапIэу сомэ миллион 27,2-рэ зыпэIухьагъэм игъэкIэжьын аухын фае. Поселкэу Каменномостскэмрэ къутырэу Северо-Восточные Сады зыфиIорэмрэ культурэм и Унэу адэтхэм ягъэцэкIэжьын ыкIэм фэкIо.

Къэралыгъо программэу «Къуаджэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэныр» зыфиIорэм диштэу Красногвардейскэ районымкIэ къуаджэу Улапэрэ селоу Белэмрэ культурэм иучреждениеу ащагъэпсыхэрэм яшIын ыкIэм фэкIо. Джэджэ районымкIэ къутырэу Днепровскэм сомэ миллиони 4,1-рэ зытефэрэ фельдшер-мамыку IэзапIэм ишIын щылъагъэкIуатэ.

Программэм къыдыхэлъытэгъэ Iоф­тхьабзэхэмкIэ муниципальнэ образованиехэм япащэхэмрэ псэолъэшI организациехэм ялIыкIохэмрэ отчетхэр къа­шIыгъэх.

Мы илъэсым атынэу щыт псэуалъэхэр аухынхэм мэхьанэшхо зэриIэр респуб­ликэм и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ.

«Къэралыгъо программэм къыдыхэ­лъытэгъэ IофтхьабзэхэмкIэ пIалъэхэр аукъохэ хъущтэп. Подрядчикхэм нахь загъэпсынкIэн фае, IофшIэнхэм къа­кIырагъэчы хъущтэп. УплъэкIунхэр зэхэзыщэрэ гъэIорышIапIэм Iофхэм язытет ренэу гъунэ лъифын фае. КъэкIорэгъым аухынэу щыт псэуалъэ­хэмкIэ графикым ыпэ итхэу Iоф ашIэным, ахэр энергосетьхэм апашIэным мэхьанэшхо яI», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу