Нэжъ-Iужъхэм апай

Лъэпкъ проектэу «Демографием» къыдыхэлъытагъэхэм язэшIохын пае АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ ытIупщыгъэ проектэу «Санаторий на дому» зыфиIорэр цIыфхэм социальнэ фэIо-фашIэхэр афэгъэцэкIэгъэнхэмкIэ Гупчэхэм шэкIогъум и 1-м къыщегъэжьагъэу пхыращы. Нэжъ-Iужъэу унэм исэу ипсауныгъэ зэтезгъэуцожьыхэрэм социальнэ ыкIи медицинэ IэпыIэгъоу аратырэм нахьыбэу шIуагъэ къафихьыным проектыр фытегъэпсыхьагъ.

Iоф ышIэным ыныбжь шъхьарыкIыгъэу мы уахътэм Адыгеим нэбгырэ мини 114-м ехъу щэпсэу. Ахэм ащыщэу нэбгырэ мини 5 фэдизмэ унэм исхэу социальнэ фэIо-фашIэхэр афагъэцакIэх. Нахьыжъхэм аныбжь нахь хэкIуатэ къэсми ягулъытэ нахь къеIыхы, яакъылкIэ Iоф ашIэмэ псынкIэу мэпшъых, гущыIэу къаIомэ ашIоигъор къамыгъотыжьышъоу мэхъу… Ащ апае ахэм шIыкIэ гъэнэф­а­гъэхэмкIэ уяIэзэн фаеу щыт.

«Санаторий на дому» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу нэжъ-Iужъэу медицинэм иучреждение кIон амал зимыIэхэм унэм исхэу врачым къафигъэнэфагъэм диштэрэ медицинэ IэпыIэгъур арагъэгъоты, социальнэ фэIо-фашIэхэр афа­гъэцакIэх. Ащ имызакъоу шIоигъоныгъэ зи­Iэхэм юриди­ческэуи, пси­хологическэуи адеIэх.

ЦIыфхэм социальнэ фэIо-фашIэхэр афэ­гъэцэкIэгъэнхэмкIэ Гупчэхэм яс­пециалистхэм нэжъ-Iужъ пэпчъ иIофхэм язытет нахьышIу зэрэ­хъущтым, щыIэныгъэм зэрэхэгъозэжьыщтым афытегъэпсы­хьэгъэ программэр мэфипшIым телъытагъэу фызэхагъэуцо. Ащ массажхэр, упражнениехэр, жьы къабзэм зэрэхэтыщтыр, нэмыкIыбэхэр къыдэлъытагъэх. Ипсауныгъэ изытеткIэ ахэр зыфэмыгъэцэкIэщтхэм афызэхагъэуцорэ программэри шъхьафы. ИщыкIагъэ­мэ, ащ фэдэу зипсауныгъэ зэщыкъуагъэхэм фэIо-фашIэхэр зэрафагъэцэкIэщтхэми яуна­гъохэм арысхэр фагъасэх.

(Тикорр.).