Мыекъуапэ щезыгъэжьагъэр зэлъашIэ

Мыекъуапэ испорт еджапIэу Владимир Максимовым ыцIэ зыхьырэр къа­лэм ипчэгу ит. Баскетбол щешIэх, гимнастикэм зыщыфа­гъасэ.

Владимир Максимовыр Киргизием къыщыхъугъ. Сабый цIыкIоу яунагъо Мыекъуапэ къэкощыжьыгъагъ. Илэгъу кIэлэцIыкIухэм ахэтэу баскетбол, футбол ешIэщтыгъ, фэшъхьаф спорт лъэпкъхэм апылъыгъ.

— Лъэхъэнэ гъэшIэгъон тызыхэтыгъэр, — къеIотэжьы Владимир Максисмовым. — ТыкIэлэеджакIоу ГТО-м ишапхъэ­хэр игъэкъугъэнхэм афэгъэхьыгъэ спорт зэнэкъокъухэм та­хэлажьэщтыгъ. Зэхэдз тиIагъэп. Атлетикэ псынкIэмкIэ зэнэкъо­къур тымыухыгъэу атлетикэ онтэгъум итренер къытаджэу, щылычым тебэнэу бэрэ къыхэ­кIыгъ. Адыгеим ыцIэкIэ зэнэкъо­къум тызэрэхэлажьэрэм тигъэ­гушхощтыгъ, тызыщапIугъэр дгъэлъапIэщтыгъ.

Спартакиадэхэм, нэмыкI зэIу­кIэгъухэм В. Максимовыр цIэрыIо ащыхъугъагъ. СССР хэгъэгушхом ишъолъырхэм ащыкIорэ зэнэкъо­къухэм иIэпэIэсэныгъэ къащигъэ­лъагъозэ, щытхъу тхылъхэр къыфагъэшъуашэщтыгъэх.

— Стадион, спорт Унэшхо зэ­тегъэпсыхьагъэхэр япчъагъэ­кIэ бэ хъущтыгъэхэп, — тизэ­дэгущыIэгъу лъегъэкIуатэ Владимир Максимовым. — Ащ пае къэтымыгъанэу физкультурэм, спортым тишъыпкъэу зафэдгъасэщтыгъ. Адыгэхэр, урысхэр, къэндзалхэр, фэшъхьаф лъэпкъ­хэр спортым зэфищэщты­гъэх, ныбджэгъу зэфишIыщтыгъэх.

Баскетболыр гандболкIэ ыхъожьыгъ

Адыгеим, Краснодар краим ябаскетбол командэхэм В. Максимовыр ащешIэзэ, сэнаущыгъэу хэлъыр спортым хэшIыкI фызиIэмэ къыхагъэщыгъ. Адыгеим а лъэхъаным хэгъэгум изэнэ­къокъу хэлэжьэн зылъэкIыщт гандбол хъулъфыгъэ командэ иIагъэп. Гъунэгъу краим иклубэу «Университетыр» дэгъоу ешIэщтыгъ. Баскетболым хэкIыжьи гандболым зыхахьэм, В. Максимовыр дунэе спортым цIэрыIо щыхъугъ.

«Университетым» ыуж Москва икомандэу МАИ-м В. Максимовыр рагъэблэгъагъ. ЗэлъашIэрэ гандбол клубым хэтэу гъогогъуи 3 СССР-м ичемпион хъугъэ, хэгъэгум и Кубок 1977-рэ илъэсым командэм къыдихыгъ. СССР-м илъэпкъхэм я Спартакиадэу 1975-рэ илъэсым щыIагъэр В. Максимовым шIукIэ ыгу къэкIыжьы.

— Спартакиадэр спорт зэ­нэкъокъу закъоу щытыгъэп, — къеIотэжьы Владимир Максимовым. — Лъэпкъ зэфэшъхьафхэр щызэIукIэщтыгъэх, язэфыщытыкIэхэр щыIэныгъэм щыпытэщтыгъэх. Спартакиадэр дунэе зэнэкъокъу­хэм, Олимпиадэ джэгунхэм афа­гъадэ­щтыгъ.

Ныбджэгъу зэIукIэгъухэр

— Москва икомандэу МАИ-м изэIукIэгъухэм тяплъызэ, Максимовым Iэгу тыфытеощтыгъ. Зэнэкъокъур къызэраухыгъэм лъыпытэу Владимир Максимовыр гущыIэгъу къытфэхъу­щтыгъ. Урыс, адыгэ кIалэхэу Мыекъуапэ дэсхэм ацIэхэр къыриIохэзэ, сэлам ятхыжьынэу къытэлъэIущтыгъ, — къеIотэжьы Шъыбжъы Хьамедэ.

Адыгеим щыпсэурэ Абрэдж Юрэ Краснодар икомандэ хэтэу гандбол зэрешIэщтыгъэр спортым пылъхэм къашIэжьы. В. Мак­­симовымрэ Ю. Абрэджымрэ спортышхом зэрэзэфищагъэхэр къызэфаIотэжьызэ, сэри сядэIунэу синасып къыхьыгъагъ. Краснодар щыкIогъэ зэIукIэгъур сщы­гъуп­шэрэп.

— Адыгеим спортсмен цIэры­Iуабэ щапIугъ. Владимир Невзоровым 1967-рэ илъэсым Олимпиадэ джэгунхэм дзюдомкIэ дышъэр къащихьыгъ. А илъэсым СССР-м ихэшыпыкIыгъэ гандбол командэ Олимпиадэм апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъагъ, — къе­Iотэжьы В. Максимовым. — Ащ фэдэ хъугъэ-шIагъэмкIэ гушIуагъоу зэ­дэбгощырэр пщыгъупшэрэп.

Пчъагъэхэм къаIуатэ

Владимир Максимовыр СССР-м гандболымкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу ешIэгъуи 172-мэ ахэлэжьагъ. Къэлапчъэм Iэгуаор гъогогъу 690-рэ дидзагъ — ар хэгъэгум ирекорд.

В. Максимовыр Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаIэу илъэсыбэрэ щытыгъ. ТиешIакIохэм дунаим, Европэм ядышъэ медальхэр къы­дахыгъэх.

Москва хэкум игандбол командэу «Чеховские медведи» зыфиIорэм илъэс пчъагъэ хъу­гъэу итренер шъхьаI.

ЩытхъуцIэхэр

Владимир Максимовыр 1973-рэ илъэсым СССР-м спортымкIэ изаслуженнэ мастер хъугъэ. 1989-рэ илъэсым «СССР-м изаслуженнэ тренер» зыфиIорэ щытхъуцIэр къыфаусыгъ. «Урысые Федерацием физическэ культурэмкIэ изаслуженнэ IофышI» зыфиIорэр 1993-рэ илъэсым къыфаусыгъ.

ЛэжьэкIо Быракъ Плъыжьым иорден 1976-рэ илъэсым къыфагъэшъошагъ. Орденэу «За заслуги перед Отечеством IV, III степени» къыфагъэшъошагъэх.

Лъэпкъхэм язэпхыныгъэхэр гъэпытэгъэнхэм зэрэхэлажьэрэр, гуетыныгъэ ин хэлъэу Iоф зэришIэрэр къэралыгъо къулыкъу­шIэхэм сыдигъуи къыхагъэщых.

2019-рэ илъэсым «Москва хэкум ицIыф гъэшIуагъ» зыфиIорэ щытхъуцIэр В. Максимовым къы­зэрэфаусыгъэм спортым пылъхэр ыгъэгушIуагъэх.

ЕджапIэм ыцIэ ехьы

— Адыгэ къэралыгъо кIэлэегъэджэ институтым тыщеджэзэ, Олимпиадэ джэгунхэм дышъэр къащызыхьыгъэ Владимир Максимовыр Мыекъуапэ къызыкIокIэ къытIукIэщтыгъ, къыт­хэтэу баскетбол тешIэщтыгъ, шIыкIэшIу­хэм тафигъа­сэщтыгъ, — къе­Iотэжьы спортым иветеранэу Александр Тришиным.

— Владимир Максимовым ыцIэ тиспорт еджапIэ ехьы, — тизэдэгущыIэгъу лъегъэкIуатэ Мыекъопэ баскетбол командэу «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьа­Iэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковым. — Тиспорт еджапIэ щыригъажьи, дунаим щызэлъашIагъ.
— Тыгъужъ Эдуард спорт еджапIэм ипащэу зыщытыгъэ илъэсхэм спорт псэуалъэм зиушъомбгъугъ, — къеIуатэ СССР-м спортымкIэ имастерэу Сергей Золотцевым. — Баскетбол ешIэ зышIоигъохэм, спортым яшъыпкъэу пылъхэм Владимир Максимовым щысэ тырахы.

Зыщыпсэущты­гъэр

Мыекъуапэ иурам шъхьаIэу Краснооктябрьскэм тет унэу N 18-м Максимовхэм яунагъо щыпсэущтыгъ. ХьакIэщэу «Мыекъуапэм» пэчIынатIэу щыт. Владимир янэ медицинэм иIофышIагъ.

ФэгушIуагъэх

Владимир Максимовым ыныбжь бэмышIэу илъэс 75-рэ хъугъэ. Адыгэ Республикэм щыщ-хэр, ныбджэгъухэр спортым щыцIэрыIом, иунагъо афэгушIуагъэх.
— Мыекъуапэ сыщыпсэу зэхъум, адыгабзэр нахьышIоу къызгурыIощтыгъ, — игукъэ­кIыжьхэм тащегъэгъуазэ Владимир Максимовым. — «Адыгэ хэкур орэпсэу!» — нахьыпэкIэ тIощтыгъэ. Адыгеир республикэ хъугъэ, игъэхъагъэхэм ахигъэ­хъонэу сыфэлъаIо.

ЕмтIылъ Нурбый.