Лъэпкъ проектым диштэу

Лъэпкъ проектэу «Псауныгъэм икъэухъумэн» зыфиIорэм диштэу фельдшер-мамыку IэзапIэхэм ягъэпсын ухыгъэным епхыгъэ IофыгъохэмкIэ зэхэсыгъор Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ зэрищагъ. Зэхэсыгъом хэлэ­жьагъэх Адыгэ Респуб­ликэм иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, муниципальнэ образованиехэм япащэхэр, подрядчикхэм ялIыкIохэр.

Зэхэсыгъор къызэIуихызэ, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ медицинэ IэпыIэгъоу къуаджэхэм ащаратырэр нахьышIу шIыгъэным пае IофшIэнхэмкIэ пIалъэу агъэуцугъэхэр къыдалъытэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр.

«Мыгъэрэ илъэсыр зэрэкъи­ныр къыдгурэIо, ау фельдшер-мамыку IэзапIэхэр псэо­лъэшхохэп, агъэнэфэгъэ пIа­лъэ­хэм ахэр бгъэцэкIэнхэ плъэкIыщт. ЕтIани къэIогъэн фае къоджэдэсхэмкIэ ахэм социальнэ мэхьанэшхо зэряIэр. ЦIыфхэм ящыIэныгъи япсауныгъи къарыкIощтыр бэкIэ ялъытыгъ тэрэзэу узыр зэра­гъэу­нэфырэм, диспансеризацием къызэрэхырагъэубытэ­хэрэм, медицинэ IэпыIэгъур игъом зэраратырэм. Технологие пэрытхэр зыщыгъэфедэгъэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным имызакъоу, поликлиникэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэнымкIи тфэлъэкIыщтыр зэкIэ тшIэн фае», — хигъэунэфыкIыгъ Къум­пIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем зэ­хэ­сыгъом къызэрэщиIуагъэмкIэ, сомэ миллиони 124-рэ зытефэрэ фельдшер-мамыку IэзэпIэ 23-рэ мыгъэ республикэм щагъэпсы. Мыекъопэ, Джэджэ, Шэуджэн, Кощхьэблэ, Тэхъутэмыкъое, Теуцожь районхэм псэуалъэхэр къадэтэджэщтых. Ахэм яшIуагъэ­кIэ къоджэдэсхэм медицинэ IэпыIэгъоу аратырэр нахьышIу хъущт.

Республикэм и ЛIышъхьэ муниципалитетхэм япащэхэм пшъэрылъ афишIыгъ фельдшер-мамыку IэзапIэхэм яшIын зыщаухырэ лъэхъаным уплъэкIун IофшIэнхэр нахь агъэлъэшынхэу.

«Социальнэ мэхьанэ зиIэ псэуалъэхэм яшIын ренэу тынаIэ зытетхэм ащыщ. Проектхэр зэкIэ графикым диштэу атынхэ фае. Псэуалъэхэм яшIын ухыгъэнымкIэ, ахэм къапэIулъ чIыпIэхэр зэтегъэ­псыхьэгъэнхэмкIэ подрядчик­хэм пшъэрылъэу зыфашIыжьыгъэхэр дэх имыIэу агъэцэкIэнхэ фае», — къыIуагъ Адыгеим ипащэ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу