КIэлэцIыкIухэм языгъэпсэфын тегущыIагъэх

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат иунашъокIэ агъэпсыгъ кIэлэцIыкIухэм языгъэпсэфын ыкIи япсауныгъэ изэтегъэуцожьын зэрэзэхэщэгъэщтым фэгъэзэгъэ Межведомственнэ комиссиер. Премьер-министрэм игуадзэу Наталья Широковар ащ ипащ.

2020-рэ илъэсым кIэлэцIыкIу­хэм языгъэпсэфыгъо уахътэ зэхэщагъэ зэрэхъугъэр зыщызэфахьысыжьыгъэу, ащ фэгъэзэгъэ организациехэм зэпахырэ узэу дунаир зэлъызыкIугъэм илъэхъан IэпыIэгъу ятыгъэным зыщатегущыIэгъэхэ зэхэсыгъо мы комиссием джырэблагъэ иIагъ.

АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэ ащ къызэрэщиIуагъэмкIэ, Роспотребнадзорым и ГъэIоры­шIапIэу АР-м щыIэм ирекомендациекIэ мыгъэ кIэлэцIыкIухэм хы ШIуцIэ Iушъом зыщарагъэгъэпсэфыгъэп. Коронавирусым зимыушъомбгъуным фытегъэ­псыхьэгъэ Iофтхьабзэхэм ащыщэу республикэм ит организациищымэ зэзэгъыныгъэу ада­шIыгъагъэр бэдзэогъу мазэм къызэкIахьажьынэу хъугъэ. Арэу щытми, ахэм къэкIощт 2021-рэ илъэсым кIэлэцIыкIухэм языгъэ­псэфын зэрэхэлэжьэщтхэр къау­шыхьатыгъ. ШэкIогъум и 1-м нэс пштэмэ, путевкэ къаратыным пае лъэIу тхылъ къэзытыгъэр мини 4 фэдиз мэхъу.

АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ къы­зэритыгъэмкIэ, гурыт еджапIэхэм ащагъэпсыгъэ лагерь 91-ми мыгъэ Iоф ашIагъэп. Тех­нопаркэу «Кванториум» зыфиIорэм кIэлэеджакIохэр куп цIыкIу хъухэу рагъэблагъэхэзэ экскурсиехэр, лекциехэр, нэмыкI Iофтхьабзэхэр афызэхащагъэх. «Полярис Адыгея» зыфиIорэ Гупчэм пэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу кIэлэеджэкIуи 170-мэ егъэджэнхэр адишIы­гъэх.

— Эпидемиологием ылъэныкъокIэ Iофхэм язытет къыдэтлъытэзэ къэкIощт илъэсым ты­зэрэзекIощтыр итхъухьащт, — къыIуагъ Наталья Широковам. — Роспотребнадзорым ишап­хъэхэм атетэу кIэлэцIыкIухэм языгъэпсэфын, япсауныгъэ изэтегъэуцожьын зэхэтщэн фае.

Зэхэсыгъом АР-м псауны­гъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ, УФ-м и МЧС АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ, Роспотребнадзорым и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм ялIыкIохэм докладхэр къыщашIыгъэх. КъэкIощт илъэсым кIэлэцIыкIухэм зызэрагъэ­псэфыщтым шэпхъакIэхэр къыдалъытэзэ организациехэм зыфагъэхьазырыгъэмэ гъэтхэпэ мазэм ауплъэкIущт.

АР-м и ЛIышъхьэ иунашъокIэ хъызмэтшIэпIищымэ, ООО-у «Горная легенда», «Хаджохская турбаза Горная» зыфиIохэрэм, комплексэу «Лань» къэралыгъо IэпыIэгъу аратыгъ.