ИIофшIэн ригъэжьагъ

КIэлэеджакIохэм шIэныгъэ тедзэ зы­щагъотын алъэкIыщт мобильнэ технопаркым иIофшIэн Адыгеим щыригъэжьагъ.


Мыщ къыдыхэлъытагъэу районхэм ащеджэрэ ныбжьыкIэхэм техническэ лъэныкъохэмкIэ аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ егъэджэн сыхьатхэр афызэхащэщтых. Промышленнэ дизайн ыкIи промышленнэ робототехникэ, аэро ыкIи геоинформационнэ технологиехэм, нэмыкIхэми кIэлэеджакIохэр ащагъэгъозэщтых.

Агъэкощырэ комплексыр Iэмэ-псымэ пэрытхэмкIэ баи. Ноутбукхэр, 3D-принтерхэр, лазернэ гравер, роботхэр зэрэуугъоищтхэр, квадрокоптер, нэмыкIхэри ащ хэтых.

Егъэджэн илъэсыр мэкIофэ мобильнэ технопаркэу «Кванториум» зыфиIорэм районхэр къыкIухьащтых. Нэужым кIэлэеджакIохэм Iудзыгъэ шIыкIэм тетэу еджэныр лъагъэкIотэн амал яIэщт.

— Адыгеим сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэеджакIоу исыр бэ. Мобильнэ технопаркэу «Кванториум» зыфиIорэм ишIуагъэкIэ ахэм зыкъагъэлъэгъон зэралъэкIыщтым сицыхьэ телъ, — къыхигъэщыгъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Абрэдж Сэтэнай.