Игъорыгъоу пхыращы

Къэралыгъо программэу «Тилъэпкъэгъухэу IэкIыб къэралыгъохэм ащыпсэухэрэр ежь яшIои­гъоныгъэкIэ Адыгэ Республикэм къэкощыжьынхэмкIэ IэпыIэгъу афэхъугъэныр» зыфиIорэр пхырыщыгъэным иIофыгъохэм афэгъэзэгъэ межведомственнэ комиссием зичэзыу зэхэсыгъо иIагъ.

Ар зэрищагъ Адыгэ Респуб­ликэм и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широковам.

Ащ ипэублэ псалъэ къызэрэщиIуагъэмкIэ, Урысые Федерацием ипрограммэ диштэу илъэ­ситIу мэхъу тэ тишъолъыри ар зыщагъэцакIэрэр. Къэралыгъо программэр пхырыщыгъэнымкIэ ащ фэгъэзэгъэ ведомствэ пстэуми зэзэгъыныгъэхэр адашIыгъэх. Джащ фэдэу мы илъэсым имэзи 10 Iофэу ашIагъэр зэрэзэфахьысыжьыщтыр, тапэкIэ анахьэу анаIэ зытырагъэтыщтхэм ахэплъэнхэу зэрэзэрэугъоигъэхэр Наталья Широковам къыхигъэщыгъ.

Зэхэсыгъом апэрэ Iофыгъоу зытегущыIагъэхэр къэралыгъо программэу «Тилъэпкъэгъухэу IэкIыб къэралыгъохэм ащыпсэухэрэр ежь яшIоигъоныгъэкIэ Адыгэ Республикэм къэкощы­жьынхэмкIэ IэпыIэгъу афэхъугъэ­ныр» зыфиIорэм епхыгъэу 2020-рэ илъэсым зэрахьэгъэ IофшIэныр ары. Ащ къытегущыIагъ АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэ­хэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр.

Ащ къызэриIуагъэмкIэ, 2019-рэ илъэсым иятIонэрэ илъэсныкъо къыщегъэжьагъэу программэр республикэм щыпхыращы ыкIи ар 2021-м нэс телъытагъ. ЗыфэIорышIэрэр IэпэIэсэныгъэ ин зыхэлъ тилъэпкъэгъухэу IэкIыб къэралыгъохэм ащыпсэухэрэр тишъолъыр къагъэзэжьын, республикэм исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ яIахьышIу халъхьаныр ары.

ЫпшъэкIэ зыцIэ къетIогъэ комитетыр программэм игъэцэкIэн фэгъэзагъ, кощын IофхэмкIэ ГъэIорышIапIэми Iофыгъохэр зэшIуехых. Ащ хэлажьэрэмрэ иунагъорэ Адыгеим ишъолъыр къыхиубытэрэ муниципальнэ образованиехэм ащыпсэун фит. Тилъэпкъэгъухэр къэкощыжьынхэм кIэгъэгушIугъэнхэм, ахэр щыIэныгъэм хэгъэгъозэгъэнхэм афэшI цIыфхэм IофшIэн ягъэгъо­тыгъэнымкIэ къэралыгъо къулыкъум программэ гъэнэфагъэ зэхигъэуцуагъ. Джащ фэдэу къэкощыжьыкIэрэм псэупIэ зэригъэгъотынымкIэ зэтыгъо ахъщэ IэпыIэгъу ыкIи гъэсэныгъэу IэкIыбым щызэригъэгъотыгъэр мыщ къыщигъэшъыпкъэжьынымкIэ пэIухьащтыр ратыщт.

— Мы илъэсым тилъэпкъэгъу 40 къэдгъэкощыжьынхэу итхъу­хьэгъагъ: программэм хэлажьэмэ зышIоигъо нэбгыри 10-р ыкIи ахэм яунагъохэм арыс нэбгырэ 30-р, — къы­Iуагъ Шъхьэлэхъо Аскэр. — Ау ушъхьагъу зэфэшъхьафхэм апкъ къикIыкIэ тфэгъэхъугъэп. Ахэм зэу ащыщ коронавирусым зимыушъомбгъунымкIэ къэралыгъо гъунапкъэхэр зэрэзэфашIыгъагъэхэр. 2020-рэ илъэсым ищылэ — чъэпыогъу мазэхэм программэм хэлажьэ зышIоигъомэ ялъэIу тхылъ 27-рэ хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ Министерствэм кощын IофхэмкIэ и ГъэIорышIапIэ къикIи Комитетым къыIэ­кIэхьагъ. Ахэм ахэплъагъэх ыкIи япэсыгъэ унашъохэр аштагъэх. Программэм ишапхъэхэм адимыштэу алъытэгъэ лъэIу тхылъи 7-р зэкIагъэкIожьыгъ, нэбгыри 5 учетым хагъэуцуагъ.

Комитетым итхьаматэу Шъхьэ­лэхъо Аскэр къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, илъэсыр къызихьагъэм къыщегъэжьагъэу нэбгырэ 30-мэ шIыкIэ зэфэшъхьафхэмкIэ закъы­фагъэзагъ. Программэм хэла­жьэхэрэм зэхэф фэIо-фа­шIэхэр афагъэцэкIагъэх.

Къэралыгъо программэр пхырыщыгъэнымкIэ Комитетым епхыгъэу Общественнэ совет, комиссие зэхащагъэх. Мы уахътэм етIупщыгъэу тилъэпкъэгъу­хэм макъэ зэрарагъэIущтым ыуж итых. Ащ пае Комитетми сайт ыгъэпсыгъ, цIыфхэм IофшIэн ягъэгъотыгъэнымкIэ къэралыгъо къулыкъум Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ автомат мэкъэгъэIу системэу «Соотечественники» зыфиIорэм IофшIэпIэ чIыпIэу, IэнатIэу щыIэхэр къырегъахьэх.

Межведомственнэ комиссием хэлажьэхэрэм анахьэу анаIэ зытырагъэтыщт лъэныкъохэр агъэнэфагъэх, тхылъхэм, нэ­мыкI тхьапэхэм ягъэпсын Iофы­гъоу къапыкIыхырэм ядэгъэзыжьын фэIорышIэщт хэкIыпIэхэр къагъо­тынхэу рахъухьагъ.

Iэшъынэ Сусан.