ЦыхьэшIэгъоу ешIэхэрэм тагъэгушIо

«Эсбьерг» Дания – «Ростов-Дон» Урысыер – 24:25 (12:13).
ШэкIогъум и 15-м зэдешIагъэх.

Европэм ичемпионхэм якуп гандболымкIэ язэнэкъокъу бзылъфыгъэ командэу «Ростов-Доныр» хэлажьэ. Зичэзыу я 6-рэ ешIэгъур Данием щыкIуагъ.

«Ростов-Доным» иешIакIохэу Манагаровам гъогогъуи 6, Бобровниковам 4, Вяхиревам 3 къэлапчъэм Iэгуаор дадзагъ. ЗыцIэ къетIогъэ пшъашъэхэр Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтых. Мыекъуапэ, Краснодар тащыIукIэу пчъагъэрэ къыхэ­кIыгъ. ЯIэпэIэсэныгъэкIэ ахэр ешIа­кIохэм къахэщых.

Данием щыкIогъэ зэIукIэгъум икIэух гъэшIэгъоны зэрэхъугъэм гъэзетеджэхэр щытэгъэгъуазэх. «Ростов-Доным» ешIэгъур 25:22-у къыхьыщтыгъ. Командэм икъэлэпчъэIутэу Виктория Калининар цыхьэшIэгъоу ешIэзэ, Iэгуаор гъогогъу 14 зэIукIэгъум къыщызэкIидзэжьыгъ. Арэу щытми, Данием иешIакIохэр апэкIэ къылъыкIуатэхэзэ, пчъагъэм ха­гъахъо. ЗэIукIэгъур аухынкIэ къэнагъэр такъикъитIу, 25:22-у «Ростов-Доныр» текIо, ау типшъа­шъэхэм гумэкIыгъуабэ яI. «Эс­бьерг» икIэрыкIэу ыпэкIэ къылъэ­кIуатэ, хъагъэм Iэгуаор редзэ…

ЕшIэгъур аухынкIэ зы нэ­гъэупIэпIэгъу къэнагъэу «Рос­тов-Доным» иухъумакIомэ ащыщ шапхъэхэр еукъох. Метри 7 хъурэ тазырыр Данием иешIакIохэм агъэцэкIэнэу судьям унашъо ешIы.

«Ростов-Доным» итренерхэр зэхэгущыIэжьыхи, Галина Габисовар къэлапчъэм Iуагъэуцуагъ. «Эсбьерг» иешIакIо тазырыр ыгъэцакIэзэ Iэгуаор зедзым, Галина Габисовам къэлапчъэр цыхьэшIэгъоу къыухъумагъ, Iэгуа­ор хъагъэм ифагъэп.

«Ростов-Доным» итренерхэм къызэрэхагъэщыгъэу командэр дэгъоу ешIагъ, текIоныгъэм икъы­дэхын анахь чанэу хэлэжьагъэ­хэм ащыщых къэлэпчъэIутэу Виктория Калининамрэ Галина Габисовамрэ.

Виктория Калининар Мыекъуа­пэ щапIугъ, щеджагъ, Урысыем изаслуженнэ тренерэу Евгений Поповыр иапэрэ тренер.

Галина Габисовам нэIуасэ сызэрэфэхъугъагъэр сщыгъуп­шэрэп. Мыекъуапэ тызыщызэ­IокIэм, пшъэшъэ къопцIэ ищы­гъэм адыгабзэкIэ сыдэгущыIэу езгъэ­жьагъ. Галинэ нэгушIоу къысэплъи, ытамэхэр зэфищагъэх.

— Адыгабзэр сшIэрэп, осетинхэм сащыщ, — къытиIуагъ Г. Га­бисовам. — Адыгэхэр синэIуасэх. Ансамблэ цIэрыIохэр, культурэ гъэшIэгъон зэряIэр сэшIэ.

— Мыекъуапэ укъэкIожьынэу, «АГУ-Адыифым» ущешIэнэу уфаеба? — сеупчIыгъ Галинэ.

Пшъашъэр хэщэтыкIыгъ, мыгуIэу джэуапыр къытыжьыгъ.

— Командэу сызыхэтым зэзэгъыныгъэу дэсшIыгъэр згъэцэ­кIэн фае, — къыIуагъ Г. Габисовам.

Олимпиадэ джэгунхэм дышъэр къащызыхьыгъэ Мыекъопэ пшъа­шъэу Виктория Калининам адыгэ гущыIэхэр къыгурэIох, «ЗэфакIор», нэмыкI адыгэ къа­шъохэр дахэу къешIых.

Виктория Калининамрэ Галина Габисовамрэ ныбджэгъуныгъэ зэдыряI, Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтхэу дунэе зэIукIэгъухэм зафагъэхьазыры.
Европэм и Кубок икъыдэхын «Ростов-Доныр» чанэу хэлажьэ. ЕшIэгъуи 6 иIагъ. Румынием икомандэу «Бухарестыр» дунаим щыцIэрыIу. КомандитIуми очко пчъагъэу яIэр зэфэдиз — 11. Зэнэкъокъур лъэкIуатэ.