Проектым ишIуагъэкIэ

Лъэпкъ проектэу «Демография» зы­фиIорэм къыдыхэлъытагъэу рес­публикэ бюд­жетым къыхэхыгъэ зэтыгъо ахъщэ къэ­ралыгъо соци­аль­нэ IэпыIэгъу гъот макIэ зиIэ уна­гъоу Адыгеим щы­псэухэрэм араты. МылъкумкIэ щыгъын­хэр, гъомылапхъэхэр, Iэзэгъу уцхэр зэрагъэгъотых.

Мыгъэ пыкIыгъэ мэзибгъум къыкIоцI IофшIэнымкIэ ыкIи цIыфхэр социальнэу ухъумэ­гъэнхэмкIэ Гупчэм мыщ фэдэ къэралыгъо социальнэ IэпыIэгъу унэгъо 5265-мэ афигъэнэфагъ. Ащ сомэ миллион 16-рэ мин 984-рэ пэIухьагъ.
(Тикорр.).