Нэбгырэ 24-рэ къэхъугъ

2020-рэ илъэсым Адыгеим ЭКО-р нэбгыри 120-мэ афашIынэу агъэ­нафэ. Мыщ пэIуагъэхьанэу республикэ программэмкIэ шIокI зимыIэ медицинэ страхованием сомэ миллион 15-м ехъу къытIупщыщт.

2020-рэ илъэсым имэзипшIым ыпэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ ЭКО афашIынэу нэбгырэ 72-рэ агъэкIуагъ, 68-рэ ашIыгъ. Сабый зышъо хэлъэу нэбгырэ 21-рэ диспансер учетым хэу­цуагъэх, нэбгырэ 21-мэ кIэлэцIыкIу 24-рэ къафэхъугъ.

Коронавирусым зимыушъомбгъуным фэшI УФ-м псауны­гъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Минис­терствэ иунашъокIэ мэлылъфэгъум къыщегъэжьагъэу бэдзэогъум нэс ЭКО бзылъфыгъэхэм афашIыгъэп. Джырэ уахътэ фэ­Iо­-фашIэр афагъэцэкIэным па­дзэжьыгъ. Мыщ епхыгъэ уп­чIэ­­хэм джэуап къызщараты­жьыщт телефон плъырым Адыге­им Iоф щешIэ, ащ иномерыр 8(8772) 52-37-42.

(Тикорр.).