Мэкъумэщ хъызмэтымкIэ пшъэрылъхэр

Урысые Федерацием мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Дмитрий Патрушевым АПК-мрэ гъомылэпхъэщэ бэдзэрымрэ яIофхэм язытеткIэ Оперативнэ штабым зэхэсыгъо видео-конференцие шIыкIэм тетэу тыгъуасэ шъолъырхэм япащэхэм адыриIагъ.

Адыгеим ыцIэкIэ республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ащ хэлэ­жьагъ. Джащ фэдэу зэхэсыгъом хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу Геннадий Митрофановыр, Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэу Сапый Вячеслав, Адыгэ Рес­публикэм мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Къуанэ Анзаур, Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ иминистрэу Шэуджэн Заур.

Федеральнэ проектэу «АПК-м ипродукцие IэкIыб къэралыгъохэм аIэкIэгъэ­хьэгъэныр», къэралыгъо программэу «Къуаджэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэныр» зыфиIохэрэр зэрагъэцакIэхэрэм, губгъо IофшIэнхэр зэрэкIохэрэм атегущыIагъэх.

Зэхэсыгъор къызэIуихызэ, Дмитрий Патрушевым хигъэунэфыкIыгъ хэгъэгум гъомылапхъэр фикъуным, социальнэ мэхьанэ зиIэ гъомылапхъэхэм ауасэ гъунэ лъыфыгъэным мэхьанэшхо зэряIэр.

«Тихэгъэгу исхэм джыдэдэм гъомылэпхъэ лъэпкъ зэфэшъхьафхэр икъоу къаIэкIахьэх. Агропромышленнэ комплексым иорганизациехэм пэшIоры­гъэшъ Iофтхьабзэхэу ащызэрахьагъэхэм ар бэкIэ къазэра­кIэкIуагъэр хэзгъэунэфыкIы сшIоигъу. Ащ фэдэ екIолIакIэм ишIуа­гъэкIэ мэкъумэщ продукциеу къахьыжьырэм къыкIырамыгъэчын алъэкIыгъ, — къы­Iуагъ Дмитрий Патрушевым. — Джыдэдэм Iофхэр зыпкъ зэритхэм емылъытыгъэу ащ фэдэ Iофыгъохэм ренэу гъунэ алъышъуфын фае».

Гъомылапхъэхэр зэрафикъурэр зэхэ­сыгъом щыхагъэунэфыкIыгъ. Арэу щыт нахь мышIэми, шъолъырхэм япащэхэм пшъэрылъ афашIыгъ уасэхэм яиндекс ренэу гъунэ лъафынэу, гъомылапхъэхэмкIэ IэпэчIэгъанэхэр ашIынхэу, IэкIыб къэралыгъохэм аIэкIагъэхьащтхэм ахагъэхъонэу.

Урысые Федерацием мэкъу-мэщымкIэ иминистрэ игуадзэу Оксана Лут зэхэсыгъом къыщыгущыIагъ. Гъомылапхъэхэм ауасэкIэ Iофхэм язытет ар игъэкIотыгъэу къытегущыIагъ, уасэхэр къызэтеIэжэгъэнымкIэ амал зэ­фэшъхьафхэр агъэфедэнэу ащ игъо афилъэгъугъ. ЧIыпIэхэм гъомылапхъэхэр къащызыхьыжьыхэрэм IэпыIэгъу афэхъу­гъэ­нымкIэ амалэу зэрахьащтхэм ягугъу къышIыгъ. Джащ фэдэу чэтхъунымкIэ, былым пIашъэхэм яIыгъынкIэ ыкIи мэкъу-мэщым нэмыкI илъэныкъохэмкIэ Iофхэм язытет ахэплъагъэх.

Къэралыгъо программэу «Къуаджэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэныр» зыфиIорэр зэрагъэцакIэрэм зэхэсыгъом щытегущыIагъэх. Урысые Федерацием мэкъу- мэщымкIэ иминистрэ шъолъырхэм ялIыкIохэм анаIэ тыраригъэдзагъ программэм къыщыдэлъытэгъэ Iофтхьабзэ­хэр игъом зэшIохыгъэнхэм ыкIи мылъкур къызфэгъэфедэгъэным мэхьанэшхо зэряIэм. Мы лъэныкъомкIэ Адыгеир пэрытхэм зэращыщыр къаIуагъ. Мылъкум ипроцент 77-рэ фэдизыр е, нэмыкIэу къэпIон хъумэ, сомэ миллион 650-р республикэм къызфигъэфедэгъах.

Ащ епхыгъэу къэралыгъо программэу «Къуаджэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэныр» зыфиIорэр республикэм зэрэщагъэцакIэрэм ехьылIэгъэ доклад къы­шIынэу апэу гущыIэр Адыгеим и ЛIышъхьэ ратыгъ.

КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщы­гъэмкIэ, къэралыгъо программэр загъэцэкIэрэ апэрэ илъэсым ащ шIуагъэ къызэрэкIакIорэр нафэ къэхъугъ. Социальнэ инфраструктурэм ипсэуалъэхэм язытет нахьышIу шIыгъэным, АПК-м испециалистхэм зыщыпсэущтхэ унэхэр ягъэгъотыгъэнхэм, гъогухэм яшIынрэ ягъэцэкIэжьынрэ япхыгъэ Iофыгъо заулэ ащ ишIуагъэкIэ зэдызэшIуахын зэралъэ­кIырэр ащ къыIуагъ.

«Къэралыгъо программэмкIэ гухэлъ шъхьаIэхэмрэ рес­публикэр зыфэныкъомрэ зэтефэх. ТэркIэ мэхьанэ иIэу щыт цIыфхэр къуаджэхэм къадэнэжьынхэм ыкIи Iоф ащашIэным, къоджэдэсхэмрэ къэлэдэсхэмрэ щыIэкIэ-псэукIэу яIэр зэфэдэным», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, къоджэдэсхэм азыныкъо нахьыбэмэ программэм къыдырагъаштэ. Республикэм ипащэ Урысые Федерацием мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ иIэшъхьэтетхэм тхьашъуегъэпсэу ари­Iуагъ ренэу анаIэ къазэратетым ыкIи къэралыгъо программэм игъэцэкIэнкIэ IэпыIэгъу къазэрафэхъухэрэм афэшI. АдыгеимкIэ ащ мэхьанэшхо иIэу щыт, сыда пIомэ республикэм щыпсэухэрэм азыныкъо нахьыбэм ехъур къоджэдэсых.

Программэу «Къуаджэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэныр» зыфиIорэм диштэу джыдэдэм проект 67-рэ пхыращы. ГазрыкIопIэ километрэ 71,4-рэ, электрическэ линие километри 4 агъэпсыгъах; псырыкIопIэ километрэ 13-м ехъу чIалъхьащт; псауныгъэр зыщагъэпытэрэ физкультурэ парк цIыкIу ашIыгъ; культурэмкIэ унитIурэ фельдшер-мамыку IэзапIэрэ агъэпсых; кIэлэцIыкIу IыгъыпIищрэ зы фельдшер-мамыку пунктрэ агъэцэкIэжьыгъах. Къоджэ еджапIэхэм автобуси 8, фельдшер-мамыку IэзапIэхэм автотранспорт 16 къафащэфыгъ. Джащ фэдэу общественнэ къоджэ чIыпIэ 12 зэтырагъэпсыхьащт, унэгъо 11-мэ псэукIэ амалэу яIэр нахьышIу хъущт.

«ЦIыфхэм зэхъокIыныгъэхэм гу алъатэ, къэралыгъо IэпыIэгъу фаехэу зыкъытфагъазэ. Ахэр къуаджэхэм ащыпсэунхэмкIэ ыкIи Iоф ащашIэнымкIэ амалэу щыIэхэр нахьышIу шIыгъэнхэм тэри тыпылъыщт», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

Пандемием илъэхъан мэкъу-мэщым продукциер къыщызыхьыжьыхэрэм яIоф зэпымыуным, зытефэхэрэм къэралыгъо IэпыIэгъу игъом аIэкIэгъэхьэгъэным япхыгъэ Iофыгъохэм, губгъо IофшIэнхэр зэрэкIохэрэм зэхэсыгъом щатегущыIагъэх. Дмитрий Патрушевым къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, 2020-рэ илъэсымкIэ лэжьыгъэхэм яIухыжьын аухыгъах. Гектар миллион 19-м ехъумэ бжыхьасэхэр арагъэкIугъэх. Къихьащт илъэсым лэжьыгъэ бэгъуагъэ къахьыжьынэу мэгугъэх.

Зэхэсыгъом икIэух Дмитрий Патрушевым пшъэрылъ шъхьаIэу яIэхэм къа­тегущыIагъ. Урысые Федерацием мэкъу- мэщымкIэ иминистрэ хигъэунэфыкIыгъ ведомствэ программэхэмрэ проектхэмрэ къащыдэлъытэгъэ пшъэрылъхэм ягъэцэкIэн мэхьанэшхо зэриIэр.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу