Мин 1,5-рэ атхыгъ

Коронавирусыр къыхэгъэщыгъэнымкIэ тест-системэхэр лабораторие­хэм зэраIэкIагъахьэрэ шIыкIэмкIэ уплъэкIунхэр специалистхэм зэха­щагъэх.

Пэтхъу-Iутхъу, сымэджэщым къыщымыхъугъэ пневмоние зиIэхэу, COVID-19 къызхагъэщын алъэкIыщтхэр зэрэзекIощтхэр афагъэнэфагъ.

Роспотребнадзорым и Гъэ­IорышIапIэу Адыгеим щыIэм ипащэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэ­кIэрэ Бгъошэ Саидэ къызэри­IуагъэмкIэ, коронавирусым республикэм зыщимыушъом­бгъуным фэшI АР-м икъэралыгъо санитарнэ врач шъхьаIэ муниципальнэ образованиехэм, учреждениехэм ыкIи оганизациехэм япащэхэм тхыгъэ мин 1,5-рэ афигъэхьыгъ.

— Коронавирусым пэшIуе­кIорэ структурэхэм яIофшIэн зэрифэшъуашэу агъэцакIэ. ТапэкIи оперативнэ штабым, Рос­потребнадзорым къагъэуцурэ унашъохэр гъэцэкIэгъэнхэ фае. ЦIыфхэм япсауныгъэ, ахэм ярэхьатныгъэ къэухъумэгъэныр анахь пшъэрылъ шъхьаIэу зэ­рэтиIэр сыдигъуи зыщыдгъэ­гъупшэ хъущтэп, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

COVID-19-м епхыгъэ ушэтынхэр зэрашIырэ шIыкIэр зэбла­хъунэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ Адыгеим псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ пшъэрылъ фишIыгъ. Медикхэм цIыфхэр бэрэ зэ­ря­жэхэрэр щыгъэзыегъэн зэрэ­фаер ыкIи ушэтынхэм язэфэ­хьысыжьхэр поликлиникэхэм ежь-ежьырэу къащаIахыжьын алъэкIынэу агъэпсынэу къя­джагъ. АР-м и ЛIышъхьэ зэрилъытэрэмкIэ, аужырэ шап­хъэхэм адиштэрэ шIыкIэр агъэ­федэхэзэ тестхэр зыфашIыгъэ цIыфхэм къэбарыр аIэкIагъэ­хьажьын фай.

Абрэдж Сэтэнай.