Министрэм игодзакIэ Адыгеим и ЛIышъхьэ нэIуасэ фашIыгъ

Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу Геннадий Митрофановым Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ, гъогу хъызмэтымкIэ иминистрэ игодзэ IэнатIэ Iуагъэхьэгъэ Лев Каракян нэIуасэ фишIыгъ. Iофтхьабзэм джащ фэдэу хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэу Сапый Вячеслав, Адыгэ Респуб­ликэм транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ, гъогу хъыз­мэтымкIэ иминистрэу Валерий Картамышевыр.

Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ къызэриIуагъэмкIэ, Лев Каракян Къыблэ-Урысые къэралыгъо техническэ университетыр къыухыгъ. 2004-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу муниципальнэ образованиеу «Къалэу Мыекъуапэ» архитектурэмрэ къэлэгъэпсынымрэкIэ и ГъэIорышIапIэ IэнэтIэ зэфэшъхьафхэр ащызэрихьагъ, мыщ ипащэ игуадзэу щытыгъ. Адыгэ Республикэм псэолъэшIынымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ, гъогу хъызмэтымкIэ иминистрэ иго­дзэ IэнатIэ ар IугъэхьэгъэнымкIэ икандидатурэ зэнэкъокъум къы­щыхахыгъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, министрэм игодзакIэ псэолъэшIыным, планированием, республикэр къэралыгъо программэхэмрэ проектхэмрэ зэрахэлэжьэщтхэм япхыгъэ Iофыгъохэм язэшIохын афэгъэзэгъэщт.

«А лъэныкъохэм лъэшэу анаIэ атегъэтыгъэн фае. Къэлэ администрацием ущылажьэ зэхъум опытэу уиIэ хъугъэр ащкIэ къыпшъхьэпэнэу сэгугъэ. ПсэолъэшIынымкIэ, къэлэгъэпсынымкIэ, цIыфхэм псэукIэ амалэу яIэр на­хьышIу шIыгъэнымкIэ лъэгэпIакIэхэм непэ та­нэсыным мэхьанэшхо иI. Мы лъэныкъохэм хэхъоныгъэ зэрашIырэм бэкIэ ялъытыгъэщт республикэм хэхъоны­гъэу ышIыщтыри, цIыфхэм ящыIэкIэ-псэ­укIэ зыкъызэриIэтыщтыри», — хигъэунэфы­кIыгъ КъумпIыл Мурат.

Архитектурэ, инфраструктурэ унашъохэр зэдиштэнхэ зэрэфаер, псэолъэшIыным тегъэпсыхьэгъэ лъэпкъ проектхэм япхырыщын мэхьанэшхо зэриIэр шъхьа­фэу КъумпIыл Мурат хигъэунэфыкIыгъ.

Цыхьэ къызэрэфишIыгъэм фэшI Лев Каракян Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрэфэразэр, пшъэ­рылъэу къыфагъэуцухэрэм ягъэ­цэкIэнкIэ шIэныгъэу, опытэу иIэр къызфигъэфедэным зэрэ­фэхьазырыр къыIуагъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу