Лъэпкъ мэхьанэ зиIэ зэнэкъокъу

2020-рэ илъэсым шэкIогъум и 16-м къыщегъэжьагъэу тыгъэгъазэм и 20-м нэс АР-м лъэпкъ IэшIагъэхэмкIэ IэпэIасэхэм я Ассоциацие кIэщакIо зыфэхъугъэ шъолъыр зэнэкъокъоу «Лъэпкъ шIыкIэм диштэрэ илъэсыкIэ джэгуалъэхэр» зыфиIорэр зэхащэ.

Зэнэкъокъум хэлэжьэнхэу къырагъэблагъэх республикэм имуниципальнэ гъэсэныгъэ учреждениехэм ащеджэхэрэр, лъэпкъ IэшIагъэм пылъхэр. Ахэм ахэхьэх дышъэ хэдыкIыныр, хъэныр, пхъэм хэбзыкIыныр, гъучIым хэгъэжъыкIыныр ыкIи нэмыкIхэри.

ИлъэсыкIэ джэгуалъэхэу зэнэкъокъум къырахьылIэхэрэр лъэпкъ шIыкIэм тетэу ыкIи илъэсыкIэ нэшанэр къыраIотыкIэу, щынэгъончъэу, илъэсыкIэ чъыгым пыплъэшъунэу гъэпсыгъэнхэ фае. Джэгуалъэм иинагъэкIэ сантиметрэ 15-м ехъу хъущтэп.

Зэнэкъокъум хэлажьэхэрэм 2020-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 17-м нахь мыкIасэу джэгуалъэу ашIыгъэхэм ясурэттехыгъэхэр электроннэ адресэу:

masteraa01@mail.ru. зыфиIорэм рагъэхьынхэ фае. Зэнэкъокъум хэлажьэ пэпчъ зы джэгуалъэм къырагъэхъу хъущтэп.

ИлъэсыкIэ джэголъэ хьазырхэр 2020-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 18-м ыкIи и 19-м пчэдыжьым сыхьатыр 10-м къыщегъэжьа­гъэу пчыхьэм сыхьатыр 6-м нэс Мыекъуапэ иурамэу Краснооктябрьскэм иунэу N 9-м тет салонэу «Дышъэ идагъ» зыфиIорэм къы­рахьылIэнхэ фае.

Тыгъэгъазэм и 20-м къыщыублагъэу и 25-м нэс IэшIагъэу къырахьылIагъэхэм комиссиер ахэплъэщт, лъэпкъ нэшанэхэр къизыIотыкIыхэрэ анахь дахэу, гъэшIэгъонэу шIыгъэ IофшIэгъи 10 къыхихыщт.

ЗэкIэ зэнэкъокъум хэлажьэхэрэм дипломхэр аратыщтых. Шъолъыр зэнэкъокъоу «Лъэпкъ шIыкIэм диштэрэ илъэсыкIэ джэгуалъэхэр» зыфиIорэм текIоныгъэ къыщыдэзыхыгъэ ныбжьыкIэхэм Ассоциацием идипломхэр ыкIи ишIухьафтынхэр аратыщтых.