КIэух ешIэгъухэм тяжэ

Тыркуер – Урысыер – 3:2.
ШэкIогъум и 14-м Истамбыл щызэIукIагъэх.

Европэм илъэпкъхэм футболымкIэ язэнэкъокъу хэгъэгухэм яхэшыпыкIыгъэ командэхэр хэлажьэх. ПэшIорыгъэшъ ешIэгъу­хэр гъэшIэгъонэу макIох.
Урысыемрэ Тыркуемрэ язэ­IукIэгъу икIэух тигъэгумэкIыгъ. Шъыпкъэ, апэрэ такъикъхэм бэкIэ тагъэгугъэщтыгъ. Ал. Миранчук Тыркуем икомандэ иухъумакIо Iэгуаор къыIэкIихи, Д. Кузяевым ритыгъ. ТиешIакIо ыпэкIэ лъыкIуати, Iэгуаор къызызэкIедзэм, Д. Черышевыр ащ лъыпытэу къэлапчъэм дэуагъ, хъагъэм Iэгуаор дидзагъ — 0:1.

Я 25-рэ такъикъым тиухъумакIохэм ащыщэу А. Семеновым шапхъэхэр ыукъуагъэхэу судьям ылъыти, ешIапIэм къыригъэкIыгъ. А. Семеновыр Тыркуем иешIакIо зыпэуцум, апэу шапхъэхэр зыукъуагъэр Тыркуем иешIакIу ары. А. Семеновым имайкэ ыкъудыигъ, ыпэ ишъын ымылъэкIэу ешIапIэм тефагъ.
Судьям пенальтир зэригъэунэфыгъэми упчIэхэр къыхэкIыгъэх. Д. Кузяевыр Тыркуем иешIакIо лъапэкIэ еуи, IэкIихыгъ. Арэу щытми, тикъэлапчъэ пенальтикIэ Iэгуаор къыдадзи, ешIэгъур къыгъэхьылъагъ.

Д. Кузяевым хъагъэм Iэгуаор дидзи, пчъагъэр 3:2 зэхъум, тиешIакIохэр гуIагъэх, ау текIоныгъэр Тыркуем ыхьыгъ. Судьям илажьэ хэлъми, тихэшыпыкIыгъэ командэ ешIэгъур зэрэшIуахьыгъэм гумэкIыгъохэр къызыдихьыгъэх. УхъумакIохэр хэукъох, зым зыр IэпыIэгъу фэхъужьынэу загъорэ игъо ифэхэрэп. ТиешIа­кIохэр апэкIэ зилъыхэкIэ шIыкIэшIоу агъэфедэрэр нахьыбэ хъунэу тыфай.

Миранчук зэшхэм, Заболотнэм, Соболевым, Черышевым, Кузяевым, фэшъхьафхэм ешIэкIэ дэгъу къагъэлъэгъощтэу тагъэгугъэ. Сыдигъуи гуетыныгъэ зэра­хэлъыр къыхэтэгъэщы.

Венгриер 1:1-у Сербием зэрэдешIагъэм къыхэкIэу гугъэу тиIэр чIэтынагъэп. Аужрэ зэIукIэгъухэм якIэуххэм тяжэщт. Тыркуер Венгрием дешIэщт, Урысыер Сербием енэкъокъущт. ТиешIакIохэм текIоныгъэр къыдахынэу тафэлъа­Iо. ЗэIукIэгъухэр непэ яIэщтых.

ЧIыпIэхэр

1. Урысыер – 8
2. Венгриер – 8
3. Тыркуер – 6
4. Сербиер – 3.

Апэрэ чIыпIэр купым къыщыдэзыхырэр Европэм изэнэкъо­къоу купэу «А-м» щыкIорэм хэхьащт.