ЗАГС-мкIэ ГъэIорышIапIэм пэщакIэ иIэ хъугъэ

Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широковам Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ нэIуасэ фишIыгъ Адыгэ Республикэм ЗАГС-мкIэ ГъэIорышIапIэм ипэщакIэу агъэнэфэгъэ Лариса Волчановскаям.

Лариса Волчановскаям Всесоюзнэ юридическэ заочнэ институтыр къыухыгъ. 1990-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу 2011-рэ илъэсым нэс республикэ прокуратурэм икъулыкъухэм ащылэжьагъ, очылхэм я Адыгэ республикэ коллегие иочылэу щытыгъ.

КъумпIыл Мурат ГъэIорышIапIэм ипащэу агъэнэфагъэм гъэхъагъэхэр ышIынхэу фэлъэ­Iуагъ.

«Уикандидатурэ Урысыем юстициемкIэ и Министерствэ къыдыригъэштагъ, IэнатIэм узэ­рэIухьэрэм фэгъэхьыгъэ Указым сыкIэтхэжьыгъ. О узфагъэзэгъэ лъэныкъом Iофхэр дэ­гъоу щызэпыфэнхэм мэхьанэшхо иI. ЫпэкIэ узIутыгъэ IэнатIэхэм опытэу ащыуиIэ хъугъэр лъэныкъуакIэми къыщыпшъхьэпэнэу сэгугъэ. Хэбзэгъэуцугъэм фэхъу­гъэ зэхъокIыныгъэхэм адиштэу ГъэIорышIапIэм ыпашъхьэ пшъэ­рылъышхохэр къыра­гъэуцуагъэх, пIэлъэ гъэ­нэфагъэхэм шIуагъэ къы­тэу ахэр гъэцэкIэ­гъэнхэ фае», — хигъэу­нэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

Наталья Широковам къызэриIуагъэмкIэ, цIыфхэм яунэгъо Iофхэм язытет фэгъэхьыгъэ актхэм ятхынкIэ ЗАГС-м и Гъэ­IорышIапIэ джыдэдэм Iофышхо­хэр щызэрахьэх. Хэгъэгум и Президент пшъэрылъ зэришIыгъэм тетэу мыгъэ ар цифрэ шапхъэхэм атехьан фае. НепэкIэ акт миллионым ехъур ащ къыхырагъэубытагъ.

Цыхьэ къызэрэфишIыгъэм фэшI республикэм ипащэ зэрэфэразэр Лариса Волчановскаям риIуагъ, пшъэрылъэу къыфашIыхэрэр ыгъэцэкIэнхэм зэрэфэхьазырыр къыIуагъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу