Агъэнэфэгъагъэм нэмыкIэу къэкIорэгъым сомэ миллиарди 8-м ехъу Адыгеим къыфыхагъэкIыщт

2021 — 2023-рэ илъэсхэм ателъытэгъэ федеральнэ бюджетым ипроект ятIонэрэу хэплъэнхэу зызагъэхьазырырэм ехъулIэу Урысые Федерацием и Правительствэ, Къэралыгъо Думэм, ФедерациемкIэ Советым якомиссие мылъку тедзэ Адыгеим къызэрэфыхагъэкIыщтым ехьылIэгъэ гъэтэрэзыжьынхэм къадыригъэштагъ.

Бюджетым ипроект ыпэкIэ щырахъу­хьэгъэгъэ сомэ миллиарди 10,7-м нэмыкIэу 2021-рэ илъэсым республикэм джыри сомэ миллиарди 8-м ехъу къыфыхагъэкIыщт.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, федеральнэ IэпыIэгъум ишIуагъэкIэ мэхьанэшхо зиIэ Iофыгъохэр республикэм зэшIуихынхэ, социальнэ пшъэрылъхэр, Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным къыгъэуцугъэ пшъэ­рылъхэр ыгъэцэкIэнхэ елъэкIы.

Къэралыгъо Думэм ибюджет Комитет­рэ лъэныкъуищ зыхэхьэрэ комиссиемрэ ахэтэу, Адыгеим ыцIэкIэ Къэралыгъо Думэм идепутатэу, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» хэтэу Владислав Резник къызэриIуагъэмкIэ, мылъку тедзэм ызыныкъо нахьыбэр социальнэ Iофтхьабзэхэм апэIуагъэ­хьащт.

ГущыIэм пае, сомэ миллиарди 4,5-р республикэм ибюджет изыгъэкъущт дотациех, миллион 500 фэдизыр бюджетым епхыгъэу Iоф зышIэхэрэм ялэжьапкIэ къэ­Iэтыгъэным пай. Сомэ миллион 254-р поликлиникэхэм ягъэ­кIэжьын, миллион 244-м ехъур ублэпIэ еджапIэхэм ачIэсхэм пкIэ хэмы­лъэу шхын стырхэр аIуфэнхэм, миллион 200-м ехъур кIэлэцIыкIу Iыгъы­пIэхэм чIыпIакIэхэр ащызэхэщэгъэнхэм апэIу­хьащт. Сомэ миллиардым ехъур илъэсищым къыще­гъэжьагъэу илъэси 7-м нэс зыныбжь кIэлэцIыкIу зиIэхэм, миллиони 181-м ехъур я 3-рэ, я 4-рэ сабыйхэр къазыфэхъухэкIэ аратыщтых, сомэ миллион 223-м ехъур классхэм пэщэныгъэ адызезыхьэрэ кIэлэ­егъаджэхэм аIукIэщт.

Республикэм иэкономикэ зыкъегъэIэтыгъэным, мэкъу-мэщым, къуаджэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэным, джырэ шапхъэхэм адиштэу къалэхэр зэтегъэ­псыхьэгъэнхэм апае мылъку шIукIае бюджетым ипроект къыщыдэлъытагъ. Сомэ миллион 700-м ехъур турист клас­тер республикэм щыгъэпсыгъэным те­гъэпсыхьэгъэ инвестиционнэ проектхэм къадыхэлъытэгъэ псэолъэшIын IофшIэнхэм апэIухьащт.

«Трансфертхэр сомэ миллиарди 8-кIэ нахьыбэ шIыгъэнхэм ехьылIэгъэ предложениехэу рес­публикэм и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат къыхэлажьэзэ къэдгъэхьазырыгъэхэм комиссием изэхэсыгъо къазэращыдырагъэштагъэр сигуап. Къи­хьащт илъэсым федеральнэ бюджетым имылъкоу Адыгеим къы­фыхагъэкIыщтыр фэдитIу­кIэ нахьыбэ хъугъэ. Комиссием хэтхэм къызэрэддырагъэштагъэмкIэ сафэраз. А мылъкумкIэ рес­публикэм ипшъэрылъхэр икъоу ыгъэцэкIэнхэ ылъэ­кIыщт. Пандемием зызи­ушъом­­бгъурэ лъэ­хъаным а пстэуми мэхьанэшхо яIэу щыт», — къы­Iуагъ Вла­дислав Резник.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, мылъку тедзэр IэпыIэгъу лъэпкъ 40 фэдизмэ апэIухьащт.