Урысые Федерацием и Конституцие зэрашIэрэр ауплъэкIущт

Зыныбжь илъэс 12-м нэсыгъэхэм Урысые Федерацием и Конституцие зэрашIэрэр зыщауплъэкIущт Iофтхьабзэр тыгъэгъазэм и 12-м щыIэщт.

Общественнэ движениеу «Гражданин» зыфиIорэм зыныбжь илъэс 12-м шъхьа­дэкIыгъэ­хэм Урысые Федерацием и Конституцие зэрашIэрэр уплъэ­кIугъэным тегъэпсыхьэгъэ Iоф­тхьабзэр илъэс къэс ты­гъэгъа­зэм и 12-м зэхещэ. АщкIэ общественнэ организациехэр, хабзэм ифедеральнэ законодательнэ, игъэцэкIэкIо къулы­къу­хэр, общественнэ Iофы­шIэхэр, къэбар жъугъэм иамалхэр IэпыIэгъу къафэхъух.

Iофтхьабзэр зытегъэпсыхьагъэр Урысые Федерацием исхэм КонституциемкIэ шIэныгъэу яIэм хэгъэхъогъэныр ары. Тестым хэлажьэхэрэр илъэс къэс нахьыбэ мэхъу. Мыщ фэдэ Iофтхьабзэхэм яшIуагъэкIэ цIыфхэм конституционнэ фитыныгъэу, пшъэрылъэу яIэхэмкIэ яшIэныгъэ зыкъызэриIэтырэр отчетхэм къагъэлъэгъуагъ.

Электрон тест шIыкIэм тетэу Iофтхьабзэр тхылъеджапIэхэм, гурыт еджапIэхэм, институтхэм, колледжхэм, культурнэ гупчэхэм, патриотическэ клубхэм, общественнэ объединениехэм яунэ­хэм ащызэхащэщт.

Юрист, журналист, блогер, спортсмен, бизнесмен, политик, общественнэ IофышIэ цIэрыIохэм шъурягъусэу Iофтхьабзэм шъу­къыхэлэжьэнэу шъукъетэгъэблагъэ.