ИщыIэныгъэ къагъэнэжьыгъ

Адыгеим лъынтфэ узхэмкIэ игупчэ щылажьэхэрэр бэрэ зэмыутэлIэхэрэ узым мы мафэхэм рихьылIагъэх ыкIи ащ зищыIэныгъэ зэпигъэункIэ ищынагъо зиIэгъэ бзылъфыгъэр къагъэнэжьын алъэкIыгъ.

Илъэс 73-рэ зыныбжь бзылъфыгъэр кIоцI узым ыгъэгумэкIэу, иIоф дэеу мы мазэм къяолIагъ. ЗауплъэкIум, кIэтIыйхэм лъыр языгъэгъотырэ лъынтфэшхор зэфэшIыгъэу къычIэкIыгъ. Мыщ фэдэ узым илIыкIыхэрэм япчъа­гъэ процент 70 — 90-м нэсэу агъэунэфы.

«УплъэкIун тедзэу тшIыгъэ­хэм, КТ-ангиографием ауж дгъэнэфагъэ лъынтфэшхор зэфэшIыгъэ зэрэхъугъэр. Лъы­рыкIуапIэр къызэIухыжьыгъэным ыкIи сымаджэм ищыIэныгъэ къэгъэнэжьыгъэным апае специалистхэр зэхэгущыIэжьыхи, унашъо ашIыгъ лъэтемытэу бзылъфыгъэм операцие фа­шIы­нэу», — къытфаIотагъ Адыгэ Респуб­ликэм псауныгъэр къэу­хъумэ­гъэнымкIэ и Министерствэ иIофышIэхэм.

Къыхэгъэщыгъэн фае, мыщ фэдэ операциехэр зэшIохыгъэн­хэм пае лъэхъаным диштэрэ Iэмэ-псымэхэр, шIыкIэхэр зэрищыкIагъэхэр ыкIи ар къадэ­хъугъ республикэм ипащэхэм бэмышIэу къызIэкIагъэхьэгъэ оборудованием ишIуагъэкIэ.

«Мыщ фэдэ хъугъэ-шIагъэ­хэр бэрэ къы­хэкIыхэрэп ыкIи нахьыбэм сымаджэм ищыIэныгъэ зыдахьы. Хи­рургхэм, КТ-мкIэ узыр зыщагъэнэфэрэ отделением иIофышIэхэм, рентгенэндоваскулярнэ врач­хэм зэхэтхэу дэгъоу Iоф зэ­рэзэдашIагъэм ишIуагъэкIэ бзылъфы­гъэм ищыIэныгъэ къа­гъэнэжьыгъ. Джырэ уахътэм ащ ипсауныгъэ зэтеуцожьы», — къыщаIотагъ псауныгъэр къэу­хъумэгъэнымкIэ министерствэм.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, мы илъэсым къыщыублагъэу шэпхъэ лъагэхэм адиштэрэ операциехэр Адыгэкъали щашIых. Ащ К. М. Батмэным ыцIэ зыхьырэ район сымэджэщэу дэтым 2017-рэ илъэсым къыщызэIуахыгъ лъын­тфэ узхэмкIэ отделениеу цIыф­хэр апэ зэкIолIэнхэ алъэкIыщтыр.