ЗэхъокIыныгъэу фэхъугъэхэр

2020-рэ илъэсым кIэлэцIыкIу зэрыс унагъохэм къэралыгъо IэпыIэгъу ятыгъэным фэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэм зэхъокIыныгъэхэр фэхъугъэх. Ны мылъкум пIалъэу иIэм хэхъуагъ, ахъщэу ащ къыщыдэлъытагъэр, ар зэрэбгъэфедэн плъэкIыщтыр нахьыбэу, игъэпсын нахь Iэрыфэгъоу хъугъэ.


КIэу къыхэхьагъэхэм ащыщ ны мылъкум фэгъэхьыгъэ программэм апэрэ сабый къызэрыхъухьэгъэ унагъохэри къызэрэхиубытэхэрэр. 2020-рэ илъэсым ищылэ мазэ и 1-м ыуж кIэлэцIыкIу къызфэхъугъэхэм е ыпIунэу зыштагъэхэм сомэ 466617-рэ къараты. ЯтIонэрэм пае джыри сомэ 150000-рэ ахэм къатефэ. Мы илъэсыр къызихьагъэм ыуж ятIонэрэ сабыир къызфэхъухэрэм е ыпIунэу къаIызыхыхэрэм сомэ 616617-рэ ны мылъкоу къараты.

Мыр къызтефэхэрэм ащ фэдэу ахъщэм къыхахъомэ сертификатыр зэблахъунэу ПенсиехэмкIэ фондым екIолIэнхэ фаеу щытмэ бэрэ къыкIэупчIэх. Джэуап къетэтыжьы: тхылъыр зэблахъун ищыкIагъэп. Сертификатыр зиIэхэм ахъщэу къыщыдэлъытагъэр зыфэдизыр, ащ щыщ агъэфедагъэмэ, къафэнагъэр фондым иинтернет нэкIубгъо щыгъэпсыгъэ «унэе кабинетым» е къэра­лы­гъо фэIо-фашIэхэм япортал ащызэрагъэшIэн алъэкIыщт.

Нахьыпэрэм фэдэу ны мылъкур псэукIэ амалхэр нахьышIу шIыгъэнхэм, кIэлэцIыкIум иегъэджэн, ным ипенсие зыщызэIукIэрэм е сэкъатныгъэ зиIэ кIэлэцIыкIур социальнэу хэгъэгъозэжьыгъэным унагъохэм апаIуагъэхьан алъэкIыщт, ащ къыхэхыгъэ ахъщэ тын мазэ къэс къыфэкIонэуи агъэпсын фитых.

Мы илъэсым имэлылъфэгъу мазэ къыщегъэжьа­гъэу ны мылъкум исертификат пае ны-тыхэр ПенсиехэмкIэ фондым екIолIэнхэ ищыкIэгъэжьэп. КIэлэцIыкIур къы­зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ тхылъэу ЗАГС-м къытыхэрэм къапкъырыкIыхэзэ специалистхэм зэпстэур агъэпсы.

Мыщ дэжьым къыщыхэдгъэщымэ тшIоигъу, сабый ыпIунэу зыштагъэхэм сертификатым ищыкIэгъэ тхылъхэр ежьхэм рахьылIэнхэ фаеу зэрэщытыгъэр къэнэжьыгъ.

Ны мылъкум фэгъэхьыгъэ программэм 2026-рэ илъэсым ыкIэм нэс кIуачIэ иIэщт. 2020-р къызихьагъэм къыщегъэжьагъэу ащ нэсэу сабый къызэрыхъу­хьэгъэ е ыпIунэу зыштэгъэ унагъохэм мы къэралыгъо IэпыIэгъур къатефэ.

Яфитыныгъэхэр ашIэнхэу

Илъэс къэс цIыфхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ УФ-м и Уполномоченнэ икIэщакIоу «Правовой марафон для пенсионеров» зыфиIорэ проектыр атIупщы. Ащ къыщыдэлъытагъэу УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм ичIыпIэ къулыкъухэм пенсионерхэм апае «линие занкIэ» зэхащэ.

Мыгъэ шэкIогъум и 11-р ары а Iофтхьабзэр зыкIуа­гъэр. Сыхьатибл ащ пэIуагъэхьагъ, а уахътэм зэкIэмкIи нэбгырэ 40-мэ фондым ичIыпIэ органхэм закъыфагъэзагъ.

Нахьыбэу пенсиехэм ягъэнэфэн, зэраIэкIэхьащт шIыкIэр, социальнэ ахъщэ тынхэм шапхъэу апылъхэр, Iоф ышIэн амал зимыIэхэм алъыплъэхэрэм компенсациеу къафакIорэр, IофшIапIэм къыIукIыжьырэ пенсионерхэм япенсие къызэрафалъытэжьырэр, ны мылъкум игъэфедэн къызкIэупчIагъэхэр.

Къутамэм испециалистхэм упчIэхэм зэкIэми джэуап­хэр къаратыжьыгъэх, зэхэугуфыкIыгъэу зэрэзекIощтхэр къафаIотагъ.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм ипресс-къулыкъу.