Адыгеим щылъагъэкIуатэ

ШIоигъоныгъэ зиIэ пстэуми гриппым пэшIуекIорэ прививкэ ашIын амал яI. Поликлиникэм екIуа­лIэхэмэ мы фэIо-фашIэр къафагъэцэкIэщт.

Ащ нэмыкIэу мобильнэ бригадэхэми Iоф ашIэ. ШэкIогъум и 7-м культурэм и Унэу «Гигантым» вакцинэ цIыфхэм защахалъхьэрэ пункт къыщызэIуахыгъагъ. Къыхэгъэщыгъэн фае, санитарнэ-эпидемиологие шапхъэхэм адиштэу Iоф­тхьабзэр зэрэрекIокIыгъэр. ЧIыпIэм Iоф щызышIэрэ терапевтым цIыфыр къызиплъы­хьэхэрэ нэуж вакцинэр халъхьэ.

Гриппым пэшIуекIорэ прививкэ пшIыным шIогъэшхо зэриIэр специалистхэм бэрэ къаIо. Ар гъэзетеджэхэм джыри зэ агу къэдгъэкIыжьы тшIоигъу. Вакцинэм ишIуагъэ къызылъагъорэр цIыфым зызщыхилъхьагъэм тхьэмэфитIу зытекIыкIэ ары ыкIи илъэс фэдизрэ IэпыIэгъу къыфэхъущт.

Абрэдж Сэтэнай.