Тхьэм щафелъэIугъэх

Гъогухэм къатехъухьэрэ хъугъэ-шIагъэхэм ахэкIодагъэхэм я Дунэе шIэжь мафэ епхыгъэ Iофтхьабзэ Джэджэ районым щыкIуагъ.

Ащ дэт Свято-Михайлово- Архангельскэ чылысым ава­риехэм ахэкIодагъэхэм Тхьэм щафелъэIугъэх. Къэралыгъо ав­тоинспекцием иотделэу Джэ­джэ районым щыIэр ащ кIэщакIо фэхъугъ. Мыщ хэлэжьагъэх районым иобщественность илIыкIохэр, мэшIогъэкIосэ-къэ­гъэнэжьын отрядыр, лъыплъэн ыкIи пэшIорыгъэшъ IофшIэнымкIэ район отделыр.

Мы мафэм ихэгъэунэфыкIын гухэкI хъугъэ-шIагъэхэм, гъогум къытехъухьэрэ авариехэу нэбгырэ мин пчъагъэхэм ящыIэныгъэ зыхьыхэрэр къэмыгъэхъугъэнхэм ыкIи нахь макIэ шIыгъэнхэм зэряпхыгъэр полицейскэхэм къа­Iуагъ.

Нэужым чылысым идинлэ­жьэу протоирееу Олег авариехэм ахэкIодагъэхэм апае тхьэлъэIу фэIо-фашIэр зэри­хьагъ, псаоу къахэкIыжьыгъэ­хэми Тхьэм афелъэIугъэх.

ГъогурыкIоным ишапхъэхэр агъэцэкIэнхэу, ежьхэми, адрэ къэзыуцухьэрэ цIыфхэми ящы­Iэныгъэ уасэ фашIынэу, са­къынхэу динлэжьым къэзэрэугъоигъэхэм закъыфигъэзагъ. Гъогу хъугъэ-шIагъэхэм ахэ­кIодагъэхэм такъикърэ афэ­шъыгъуагъэх.