ЗэфыщытыкIэм елъытыгъэр макIэп малхэр

Гъогу хъугъэ-шIагъэхэм ахэкIодагъэхэм яшъыгъо-шIэжь ма­фэ ипэгъокIэу Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо авто­инспекцие икъулыкъушIэхэм пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэу «Нет жертвам ДТП» зыфиIорэр Мыекъуапэ икинотеатрэ зэIухыгъэхэм ащыщ щызэхащагъ.

Анахь къызэрыкIо хэу­къоныгъэу къашIошIырэм, джащ фэдэу гъогурыкIоным ишапхъэхэр зэрау­къо­хэрэм, гъогум щы­хъурэ-щышIэрэм изытет гуфаплъэу уасэ зэрэфамышIырэм къахэкIыкIэ авариехэм цIыфхэр зэпымыоу ахэкIуадэх, шъобж хьылъэхэр хахых ыкIи нахьыбэрэмкIэ лажьэ зимыIэхэм ар атефэ. Мыщ епхыгъэ пчъагъэхэр ыкIи щысэхэр полицейскэхэм къэзэрэугъоигъэ­хэм къафаIотагъ.

Гъогу хъугъэ-шIагъэхэм ахэкIодагъэхэм яшIэжь пае шэф остыгъэхэр хагъэнагъэх. Кинофильмэр рамыгъажьэзэ, гъогурыкIоным ишапхъэхэр гъэцэкIэгъэным къыфэджэрэ видеоролик къафагъэлъэгъуагъ.

Щынэгъончъагъэр гъогум щыгъэпытэгъэныр зэлъытыгъэр ащ щыряIэ зэфыщытыкIэр ары. ГъогурыкIоным хэлэжьэрэ пстэури язекIуакIэ лъып­лъэхэмэ, авариехэр нахь макIэ зэрэхъущтхэм Iоф­тхьабзэм хэлэжьагъэхэм анаIэ тырарагъэдзагъ.

Псауныгъэр ыкIи щыIэныгъэр гъогум къыщы­зэтегъэнэгъэнхэм фэшI шъхьэ­кIэфэныгъэ зэфыряIэным полицейскэхэр къыфэджагъэх.