Александр Евтушенкэм дышъэ медаль къыхьыгъ

Адыгэ Республикэм щыщ Александр Евтушенкэм кушъхьэ­фэчъэ спортымкIэ Европэм изэнэкъокъоу Болгарием щы­кIорэм дышъэ медаль къыщихьыгъ.

Кушъхьэфэчъэ спортымкIэ Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтхэ Александр Евтушенкэм, Александр Дубченкэм, Лев Гоновым ыкIи Никита Берсневым ухьазырыныгъэ дэгъу къагъэлъэгъуагъ, команднэ зэнэкъокъухэмкIэ зэкIэми апэ ишъыгъэх. Хагъэу­нэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх Италием ыкIи Швейцарием якомандэхэм.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат текIоныгъэ къыдэзы­хыгъэ Александр Евтушенкэм фэгушIуагъ ыкIи тапэкIи гъэхъэгъэшIухэр ышIынхэу фэлъэIуагъ.