Я 4-рэ ешIэгъур

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Чебоксарские ястребы» Чебоксары — 68:71 (24:21, 10:20, 19:19, 15:11).

ШэкIогъум и 8-м республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.
Зезыщагъэхэр: И. Кукусов, А. Андреев, Н. Чухлебов.
«Динамо-МГТУ»: Чичайкин — 2, Гапошин — 10, Александров — 13, Милютин —– 9, Еремин — 20, Князев — 11, Кочнев — 3.

ЯтIонэрэ едзыгъор тиешIа­кIохэм зыIэкIагъэкIыгъ. ТекIоныгъэр къыдихын имурадэу «Динамэр» ыпэкIэ илъыщтыгъ, ау хъагъэм Iэгуаор ридзэныр къе­хьылъэкIыщтыгъ. «Чебоксарские ястребы» ухъумэн Iофыгъохэр дэгъоу ыгъэцакIэщтыгъэх.

«Динамэм» икапитанэу И. Александровым тиешIакIохэр зылъищэнхэмкIэ щысэшIу къыгъэлъагъо­щтыгъ. Н. Ереминыр хъурджа­нэм дэжь пхъашэу щэбанэ, хъагъэм Iэгуаор бэрэ редзэ. М. Кня­зевым, А. Гапошиным, А. Милю­ти­ным яешIакIэ шIыкIэшIухэр щагъэфедагъэх. А. Гапоши­ным зэ­хэщэн Iофыгъохэр егъэцакIэх.

Ю. Кочневымрэ В. Чичайкинымрэ хъагъэм Iэгуаор зэрэра­дзагъэм ипчъагъэ тигъэразэрэп. Нахь чанэу нэмыкI ешIакIохэри зэIукIэгъум хэлажьэхэ зыхъукIэ, «Динамэм» текIоныгъэр къыди­хын ылъэкIыщт.

Зэнэкъокъур кIэухым зыщы­фэкIорэ уахътэм «Динамэм» пчъагъэм хигъэхъуагъ. Аужырэ нэгъэупIэпIэгъухэм Чебоксары иешIакIохэм Iэгуаор аIыгъыгъ. ХьакIэхэм якомандэ хэтхэу нахь къахэщыгъэхэр: Кольцов — 16, Рогожин — 13, Кадыков — 12.

«Динамэм» очкоуи 3 дзыгъор ыгъэцэкIэнэу, пчъагъэр зэфэдиз ышIынэу амал къыгъотыгъэп, 68:71-у зэIукIэгъур шIуахьыгъ.

2020 — 2021-рэ илъэс зэнэ­къокъум хэхьэрэ я 5-рэ ешIэ­гъур «Динамо-МГТУ-м» Мыекъуапэ щыриIэщт. ШэкIогъум и 11-м «Нефтехимик» «Тобольск» Iу-
кIэщт.