Зэпыугъом ежэрэр бэ

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъоу апшъэ­рэ купым щыкIорэм я 14-рэ ешIэгъухэр щызэха­щагъэх.

КIэуххэр


«Арсенал» — «Ротор» — 1:1, «Динамо» — «Локомотив» — 5:1, «Зенит» — «Краснодар» — 3:1, «Шъачэ» — «Уфа» — 1:1, «Тамбов» — «Ахмат» — 0:1, «Урал» — «Спартак» — 2:2, «Химки» — «Рубин» — 2:0, ЦСКА — «Ростов» — 2:0.

Адыгэхэм ятарихъ къалэу Шъачэ икомандэ текIоныгъэр къызэрэдимыхыгъэр гухэкI. Ауж къинэрэ командэм ешIэкIэ хэхыгъэ къыфигъотыгъэп. «Шъачэм» хэтэу ыпэкIэ щешIэрэ Заболотнэр Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ аштагъ, Европэм изэ­IукIэгъухэм ахэлэжьэщт.

«Динамэр» 5:1-у «Локомотивым» текIуагъэми, командэхэм лъэкIэу яIэр пчъагъэм къымыгъэ­лъагъоу тэлъытэ. «Локомотив» бэрэ ыпэкIэ илъыщтыгъ шъхьае, «Динамэр» псынкIэу зэрешIэрэм мэхьэнэ икъу ритыгъэп, ухъумэн Iофыгъохэр дэеу ыгъэцэкIагъэх.

«Зенит» ыкIи «Краснодар» чемпионхэм я Кубок икъыдэхын хэлажьэх. Санкт-Петербург щыкIогъэ зэIукIэгъум «Краснодар» фэхьазырыгъэп. Берг пенальтикIэ «Зенит» икъэлапчъэ Iэгуаор ди­дзагъ. «Краснодар» икъэлапчъэ къызэриухъумэщтым нахь фэгумэкIызэ, «Зенит» нахьыбэрэ ыпэкIэ къилъэу фежьагъ. Кузяе­вым «Краснодар» икъэлапчъэ Iэгуаор дидзагъ — 1:1. Дзюбэ пенальтир зегъэцакIэм, «Красно­дар» икъэлэпчъэIутэу Сафоновым Iэгуаор къыубытыгъ. Я 79-рэ та­къикъым краим икомандэ иухъу­макIохэр зэгурыIуагъэхэп. Дзюбэ ар ыгъэфеди, къэлапчъэм ыпашъ­хьэ щытэу хъагъэм Iэгуаор ди­дзагъ. Аужырэ такъикъым Сутормин пчъагъэр 3:1-м нигъэсыгъ.

«Краснодар» иешIакIэ къеIы­хыгъ, текIоныгъэм екIурэ гъогур шIэхэу къымыгъотыжьмэ, апэ ит­хэм лъэшэу къыщанэщт.

«Спартак», «Рубин», «Ростов» чIэнагъэхэр ашIыгъэх. ЦСКА-р «Ростов» дешIэзэ, ятIонэрэ едзы­гъом ешIапIэм къихьэгъэ Чаловым Iэгуаор къызыратым, ухъума­кIохэм аIэкIэкIи, хъагъэм Iэгуаор дидзагъ. Федор псынкIэу хэкIыпIэ къызэригъотыгъэр шIушIагъэу фэтэлъэгъу. Пчъагъэр 2:0 зэхъум, текIоныгъэр зыхьыщтым икъы­хэхынкIэ упчIэ щыIэжьыгъэп.

«Арсенал» итренер шъхьаIэу Дмитрий Парфеновыр агъэнэ­фагъ. Ауж къинэхэрэм ахэкIы­жьын­хэм «Арсенал», «Ротор», «Уфа», нэмыкIхэри фэбанэх, «Ротор» ешIэгъур шIуахьызэ, пчъагъэр зэфэдэ ышIыжьыгъ. «Арсенал» егугъугъэми, иешIакIэ химыгъахъоу лъыкIотэн зэри­мы­лъэкIыщтыр зэIукIэгъум къыхэщыгъ.

«Химки» изэхъокIыныгъэхэм яшIуагъэ къэкIо. Мырзэ Резыуан командэм бэмышIэу аштагъ, ешIэ­гъуи 5-мэ ахэлэжьагъ. Нарт шъаоу Р. Мырзэр ухъумэкIуи 3-мэ аIэкIэкIи, къэлапчъэм Iэ­гуаор дидзагъ. ЗэлъашIэрэ ешIакIоу Денис Глушаковыри Р. Мыр­зэм игъусэу «Химки» аштагъ, ащи «Рубин» икъэлапчъэ Iэгуаор дидзагъ.

Апэ итхэр

Апэрэ чIыпIэм «Зенит», ЦСКА-р, «Спартак» фэбанэх. Я 10-рэ чIыпIэм щыIэ «Краснодар» къыщегъэжьагъэу нэмыкI командэхэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэ­хэм якъыдэхын зыфагъэхьазыры.

Зэнэкъокъум изэпыугъо на­хьышIоу къызыфэзыгъэфедэщт командэхэр нахь лъагэу дэ­кIоещтхэу тэлъытэ.

ЧIыпIэхэр

1. ЦСКА — 31
2. «Зенит» — 30
3. «Спартак» — 28
4. «Динамо» — 26
5. «Шъачэ» — 23
6. «Ростов» — 23
7. «Ахмат» — 23
8. «Локомотив» — 21
9. «Рубин» — 21
10. «Краснодар» — 18
11. «Урал» — 15
12. «Арсенал» — 13
13. «Тамбов» — 12
14. «Химки» — 12
15. «Ротор» — 7
16. «Уфа» — 7.