Iэрыфэгъу хъуным фэшI

ЦIыф макIэ зыдэс ыкIи пэIудзыгъэ районхэм ащыпсэухэрэм меди­цинэ IэпыIэгъоу арагъэгъотырэр Iэрыфэгъу хъуным шъолъыр проектэу «Апэрэ медикэ-санитарнэ IэпыIэгъур ягъэгъотыгъэным исистемэ хэ­хъоныгъэ егъэшIыгъэныр» зыфиIорэр фэIорышIэ.

Мы проектыр пхырыщыгъэным фэшI сомэ миллиони 144,2-рэ къатIупщыгъ. Ащ щыщэу сомэ миллиони 144-р федеральнэ бюджетым къыхэхыгъ, мин 200-р шъолъыр бюджетым къыхагъэкIыгъ.

2020-рэ илъэсым пхыращырэ лъэпкъ проектым къыды­хэлъытагъ апэрэ медикэ-са­нитарнэ IэпыIэгъу защарагъэгъотыщт фельдшер-мамыку IэзэпIэ 23-рэ агъэпсыныр. Ащ пае федеральнэ бюджетым сомэ миллиони 124,3-рэ къы­тIупщыгъ.

Джащ фэдэу, проектым къызэрэдыхэлъытагъэмкIэ, пэшIорыгъэшъ уплъэкIунхэр цIыфхэм медицинэ организациехэм ащарагъэкIух, мы уахътэм ехъу­лIэу нэбгырэ мин 206-мэ ахэр акIугъ.

Iэшъынэ Сусан.