ШIушIэ IофшIэным къахигъэщыгъ

Красногвардейскэ районым щыпсэурэ Марина Котовар Урысые шIухьафтынэу «МИР» зыфиIорэм иедзыгъоу «Здравая инициатива» зыфиIорэм ифиналисткэ хъугъэ.

Зипсауныгъэ амалхэр зэ­щыкъогъэ кIэлэцIыкIухэр щы­Iэныгъэм хэгъэгъозэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ проектэу ытхы­гъэмкIэ ар зэнэкъокъум хэлэ­жьагъ. Унагъом ыкIи кIэлэцIыкIухэм социальнэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ Красно­гвардейскэ шъолъыр гупчэу «Доверие» зыфиIорэм Маринэ Iоф щешIэ. Ащ гущыIэгъу ты­фэхъугъ, проектым ыкIи нэмыкI шIушIэ IофшIэнэу зэри­хьэхэрэми ар къатедгъэгущы­Iагъ.

— Мыщ фэдэ зэнэкъокъу зэрэщыIэр зэрытхэгъэ письмэр тигупчэ къыфэкIуагъ, — къе-Iуатэ Марина Котовам. — Ар сшIогъэшIэгъон хъуи, къэбарэу пылъыр зэкIэ зэзгъэшIагъэ ыкIи кIэу къежьэрэ пстэуми сахэлажьэу сихабзэти, сипроектэу «Мульттерапиер» ащ згъэхьыгъэ. Ар зыфэгъэхьыгъэр гупчэм зыщяIэзэхэрэ сэкъатныгъэ зиIэ е зипсауныгъэ амалхэр зэщыкъогъэ кIэлэцIыкIухэм апае пластилин анимацием епхыгъэ студием зэрэщырагъаджэ­хэрэр ары. КIэлэцIыкIухэм ежь­ежьырэу мультфильмыр зы­фэгъэхьыгъэщтыр къаугупшысы, лIыхъужъхэр ащ хашIыкIых ыкIи телефонымкIэ тырахызэ зэхагъэуцожьых.

Маринэ къызэриIуагъэмкIэ, мыщ фэдэ купым хэхьэрэ сабыйхэм щыIэныгъэм социальнэу ыкIи психологическэу зыкъыхагъотэнымкIэ мульттерапием ишIуагъэ къэкIо, яакъыл, язэхашIэ хэхъо, моторикэр мэпытэ. Ащ дакIоу, гъунапкъэу яIэм емылъытыгъэу, ежь ялэгъухэм зэпхыныгъэ адыряIэу адэгущыIэнхэ алъэкIы. Пластилиным пкъыгъохэр хашIыкIынхэр лъэшэу кIэлэцIыкIухэм зэрякIасэр тигущыIэгъу хигъэунэфыкIыгъ.

Илъэс къэс пластилин анимацием истудие зипсауныгъэ амалхэр зэщыкъогъэ ыкIи сэкъатныгъэ зиIэ кIэлэцIыкIу 500 фэдиз щеджэ. Ахэр республикэм ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм къаращыхэшъ, мэфэ 18-рэ гуп­чэм щэIэх, илъэси 4 — 18 аныбжь. Мы уахътэм нэбгырэ 22-мэ реабилитациер акIу.

Зигугъу къэтшIырэ пшъэшъэ губзыгъэр щыIэныгъэм чанэу зыкъыщызгъэлъагъохэрэм ащыщ. Ар гупчэу «Доверием» иволонтер отряд ипащ. Зипсауныгъэ амалхэр зэщыкъогъэ ыкIи сэкъатныгъэ зиIэ кIэлэцIыкIухэм апае илъэс къэс шIушIэ Iоф­тхьэбзэ зэфэшъхьафхэр, мас­тер-классхэр зэхещэх. ИкIыгъэ илъэсым Маринэ ипроектэу «Вол­шебство с доставкой на дом» зыфиIоу ыгъэхьазырыгъэр шIукIэ сабыйхэм агу къинэ­жьыгъ. Творческэ программэ агъэхьазыри, ЛIыжъ Щтыргъу­кIымрэ Ос Пшъашъэмрэ яшъуа­шэхэр ащыгъхэу унагъохэр къа­кIухьагъэх. Джащ фэдэу, проектэу «Православное волонтерство» зыфиIорэм Маринэ икIэщакIу, ащ илъэс псаум Iоф ешIэ. ИлъэситIу хъугъэ ипро­ектэу «Семейный помощник» зы­фиIорэр зыпхыращырэр.

— Ащ ипшъэрылъыр волонтерыр е гупчэм иIофышIэ сэкъатныгъэ зиIэ кIэлэцIыкIур зы­щыпсэурэм кIон, охътэ гъэ­нэфагъэрэ лъыплъэныр ары, — еIо Маринэ. — Мафэм сы­хьатыр 16-м нэс творческэу сабыим Iоф дэтэшIэ. А уахътэм къыкIоцI янэ зигъэпсэфын, тучаным кIон елъэкIы. Зы бзылъфыгъэхэм ащыщ тхьацу хэкIхэм ягъэжъэн фежьагъэу, ахъщэ тедзэ къыгъэхъэн амал иIэ хъугъэ. Мы проектым рес­публикэ мэхьанэ иIэ ышIыгъ Адыгэ Республикэм социальнэ IофшIэнымкIэ ыкIи хэхъоныгъэм­кIэ и Министерствэ. ЗэкIэ районхэм ащыIэ комплекснэ гупчэхэм мыр ащыпхыращы.

Джащ фэдиз шIушIагъэу иIэр ары ушъхьагъу фэхъугъэр Марина Котовар зэнэкъокъум хэ­лэжьэным. Ащ дакIоу, нэ-мыкI проектэу къырахьылIэщтхэм защигъэгъозэныр имура­дыгъ ыкIи шIуагъэ къэзытырэ Iофтхьабзэу адрэхэм зэхащэ­хэрэр зэригъэлъэгъунхэу фэягъ. Ахэр нэужым щыIэныгъэм щыпхырищынхэр игухэлъ.

ШIухьафтынэу «МИР» зыфи­Iорэр илъэс къэс зэхащэрэ зэ­нэкъокъу. Социальнэ гукъэкI­хэр ыкIи обществэм хэхъоныгъэ ышIыным фэIорышIэрэ проектхэр къэзыугупшысырэ цIыф чанхэм якъыхэгъэщын фэIоры­шIэ. Мы илъэсым Урысыем ишъолъыр 70-мэ ыкIи дунаим икъэралыгъо 17-мэ ялIыкIохэр зэнэкъокъум хэлажьэх. УФ-м и Общественнэ палатэ, Санкт-Петербург ныбжьыкIэ политикэмкIэ ыкIи общественнэ организациехэм зэпхыныгъэ адыряIэнымкIэ и Комитет, социальнэ хъытыоу ВКонтакте зыфиIорэр мыщ икIэщакIох.

Мы уахътэм кIэуххэр зэфа­хьысыжьых. ШэкIогъум и 13-м текIоныгъэ къыдэзыхыщтхэм мэфэкI шIыкIэм тетэу афэгушIощтых.

Iэшъынэ Сусан.