Апэрэ чIыпIэу 6, ятIонэрэу…

Къыблэ шъолъырым самбэмкIэ изэнэкъокъу Ер­мэлхьаблэ шэкIогъум и 5 — 7-м щыкIуагъ. Илъэс 18-м нэс зыныбжь кIалэхэр, пшъашъэхэр алырэгъум щыбэнагъэх.

Адыгэ Республикэм самбэмкIэ испорт еджапIэ зыщызыгъа­сэхэрэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх.

Пшъашъэхэм язэнэкъокъу Хьа­кIако Данэ, кг 50, апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ. Екатерина Соловь­евар кг 72-м нахьыбэ къэзыщэчыхэрэм ябэни, апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Мы купым Малерян Мариямрэ Едыдж Разыетрэ ящэнэрэ чIыпIэхэр къыщахьыгъэх.

ПIатIыкIо Заринэ, кг 72-рэ, тыжьын медалыр къыдихыгъ.

КIалэхэм якуп апэрэ чIыпIэр бэнэкIуи 4-мэ къыщахьыгъ. Гъом­лэшк Анзор, кг 49-рэ, Кобл Рэ­мэзан, кг 53-рэ, Тыгъужъ ТIахьир, кг 58-рэ, Хьакъуй Амир, кг 71-рэ.

Нащ Расул, кг 58-рэ, Хьадпэшъо Дамир, кг 53-рэ, ятIонэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх.

Шыбзыхъо Алый, кг 53-рэ, Бэгъ Тимур, кг 64-рэ, ДыдыкI Айтэч, кг 70-рэ, ящэнэрэ чIыпIэхэр къахьыгъэх.

ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэ бэнакIохэм ятренерхэм шъуащытэгъэгъуазэ. Ахэр: Мерэм Саид, Гъомлэшк Алый, Делэкъо Адам, Джарымэкъо Рус­там, Нэпсэу Бислъан, Хьакурынэ Дамир, ГуIэтыжь Хъалид, Нэгъой Ибрахьим, Хьабэхъу Адам, Нэныжъ Байзэт.

Адыгэ Республикэм самбэмкIэ испорт еджапIэ итренерэу ГуIэтыжь Хъалидэ изэфэхьысыжьхэм къащыхигъэщыгъ тибэнэкIо ныбжьыкIэхэм хэпшIыкIэу ягъэсэныгъэ зэрэхагъахъорэр. КIа­лэ­хэри, пшъашъэхэри еджэх, ясэ­наущыгъэ къызэрэзэIуахыщтым пылъхэу бэнапIэм зыщагъасэ.

ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэр УФ-м икIэух зэнэкъокъоу 2021-рэ илъэсым, щылэ мазэм Ростов-на-Дону щыкIощтым хэлэжьэщтых.