Шъэумэн Хьазрэт Мэджыдэ ыкъом Адыгэ Республикэм исхэм афакIоу джэпсалъэ къышIыгъ

СичIыпIэгъу лъапIэхэр!

Зэрэдунаеу, Урысыери ахэм зэрахэтэу, джыдэдэм чIыпIэ къин зыщит лъэ­хъаным зыкъышъуфэсэгъазэ. ГухэкI нахь мышIэми, коронавирусыр къызэузхэрэм япчъагъэ хэхъо. Адыгеим ис нэбгырабэмэ ягупсэхэм, яныбджэгъухэм, яIахьылхэм хьадэгъур къалъыIэсыгъ.


Тикъэралыгъо пащэхэми, хэгъэгум и Президентэу Владимир Путиными зэпа­хырэ уз хьылъэм пэуцужьыгъэнымкIэ афэлъэкIыщтыр зэкIэ непэ ашIэ. Мафэ къэс тэ тыришыхьат пандемием пэуцужьыгъэнымкIэ унэшъо гъэнэфагъэхэр ащ зэришIыхэрэм. А узым тызэрэтекIощтым игугъапIэ ащ къытеты. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурати коронавирусым зимыушъомб­гъунымкIэ, сымаджэхэм яIэзэгъэнымкIэ Iофыгъо зэфэшъхьафхэм язэшIохын ыуж ит.

Урысыем инаучнэ гупчэ пэрытхэм коронавирусыр къапымыпкIэным тегъэ­псыхьэгъэ вакцинэхэр къащыхахых ыкIи ащаушэтых. ШIэхэу зызэрэтыухъумэ­шъущт вакцинэр щыIэ хъущт. ИжъыкIэ шъогъа­зэм, емынэм, тэлаум нэбгырэ миллионипшI пчъагъэмэ хьадэгъур къафихьыщтыгъ. ЦIыфхэм вакцинэр зыхарагъалъхьэ зэхъум ащ фэдэ уз Iаехэр кIодыжьыгъэх. Урысыем имедицинэ IофышIэхэр джыдэдэм псэемыблэжьэу, чэщи, мафи ямыIэу госпитальхэм ащэлажьэх. Ахэм лIыгъэ зэрэзэрахьэрэр тинэрылъэгъу.

Коронавирусым Адыгеим зыкъыщиштэу зырегъажьэм къуаджэхэу Афыпсыпэ, Пэнэхэс, Псэйтыку, Хьащтыку, поселкэу Кубаньстроим ащыпсэухэу яунэхэм арысынхэ фаеу хъугъэхэм сиунэе мылъку зыпэIухьэгъэ гъомылапхъэхэр аIэкIагъэ­хьагъэх.

Силъэпкъэгъухэм къарыкIощтым лъэшэу сегъэгумэкIы, зэпахырэ уз щына­гъор псынкIэу дагъэзыжьынэу сэгугъэ. Инэм дэт район сымэджэщыр уахътэм диштэу зэтегъэпсыхьагъэным симылъку хэслъхьагъ. АгъэкIэжьыгъэ госпиталым мы илъэсым бэдзэогъум и 4-м къыщегъэжьагъэу коронавирусыр къызэутэлIагъэхэм ащяIазэхэу аублагъ. Сымэджэ 800-м ехъумэ ащ щяIэзагъэх, зипсауныгъэ щы­нэгъуапIэ итыгъэхэр псаоу къагъэ­нэ­жьыгъэх.

Адыгэ Республикэм зэкIэ щыпсэухэрэм сыкъяджэ япсауныгъэ анаIэ тырагъэтынэу, зэпахырэ узым зэрэпэуцужьхэрэ санитар шапхъэхэр блэкI имыIэу къыдалъытэнхэу, нэгуихъохэмрэ Iалъэхэмрэ зэрахьанхэу, социальнэ дистанциер амыукъонэу. Коронавирусым зимыушъом­бгъуным пае цIыфхэр жъугъэу зыщызэIукIэрэ чIыпIэхэм, джэгухэм, хьадагъэ­хэм кIохэ хъущтхэп.

Илъэсыбэрэ Чукоткэм, Магадан хэкум, Красноярскэ краим, Адыгэ Республикэм Iоф защысэшIэм чIыпIэ къиныбэмэ, ушэтыпIабэмэ саIукIэу къыхэкIыгъ. Ау сыдигъуи нахьышIум сыщыгугъызэ сып­сэугъ, хэкIыпIэхэр къэзгъотыгъэх.

Тызэгъусэмэ джыри тызэрэтекIощтым сицыхьэ телъ! Нэбгырэ пэпчъ изэхэ­шIыкI ар зэлъытыгъэр! Шъушъхьи, къышъупэблагъэм япсауныгъи шъуафэсакъ!

Лъытэныгъэ къышъуфэзышIэу, 2002 — 2007-рэ илъэсхэм Адыгэ Рес­публикэм и Президентыгъэу
Шъэумэн Хьазрэт Мэджыдэ ыкъор