Фильмым илъэтегъэуцо щыIагъ

Журналист ныбжьыкIэхэм я Лигэ иедзыгъоу «География детства» зыфиIорэм хахьэу фильмэу «Адыгеим икIэлэцIыкIухэм» илъэтегъэуцо шэкIогъум и 1-м щыIагъ.

Проектым Урысыем щыпсэурэ лъэпкъ зэфэшъхьафхэм якIэлэ­цIыкIухэм ящыIакIэ къыреIотыкIы. Фильмым кIэщакIо фэхъугъэх АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ, Адыгэ къэралыгъо университетыр, сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэцIыкIухэр къыхэгъэщыгъэнхэмкIэ ыкIи IэпыIэгъу афэхъугъэнымкIэ шъолъыр гупчэу «Полярис-Адыгеир», Кощхьэблэ район администрациер, Блащэпсынэ гурыт еджапIэу N 5-р, культурэм и Унэу Блащэпсынэ дэтыр, Адыгэ республикэ гимназиер.

Фильмым мэхьэнэ шъхьаIэу иIэр къыткIэхъухьэрэ лIэужхэм яхэгъэгу, къызщыхъугъэхэ чIыпIэм, абзэ уасэ зэрэфашIырэр, ялъэпкъ шIулъэгъуныгъэу фыряIэр, янэ-ятэхэм, нахьыжъхэм шъхьэкIэфэныгъэ зарафашIыхэрэр къиIотыкIыгъэнхэр арых. Джащ фэдэу кIэлэцIыкIухэм ыкIи Iэтахъохэм ягумэкIыгъохэм ащыщ пычыгъохэр фильмым хэхьагъэх: яхэхъоныгъэ, язэныб­джэ­гъуныгъэ, янэ-ятэхэм фыщытыкIэу афыряIэр, шIулъэгъуныгъэр, еджапIэр, сэнэхьатым икъыхэхын, ыкIи щыIэныгъэ гъогур.

Мэфиблым къыкIоцI фильмыр Адыгеим ыкIи Краснодар краим ичIыпIэхэм ащытырахыгъ. А уахътэм съемочнэ купыр къуаджэхэу Псыбэ, Кощхьаблэ, Блащэпсынэ ыкIи Адыгеим икъэлэ шъхьаIэу Мыекъуапэ ащыIагъэх. КIэлэцIыкIу ыкIи Iэтэхъо нэбгыришъэ фэдизмэ зэдэгущыIэгъухэр адашIызэ атырахыгъэх. Фильмым хэхьагъэх тарихъ саугъэтхэр, Адыгеим ичIыпIэ дахэхэр ыкIи культурнэ кIэнхэр.

Адыгеим икIэлэцIыкIухэр кавказ къашъохэм, лъэпкъ пщэрыхьапIэм хабзэу апылъхэм, хьакIэхэм зэрапэгъокIыхэрэм, лъэпкъ щыгъынхэм, алъэкъуацIэ ыкIи лъэпкъ тамыгъэм мэхьанэу яIэм къатегущыIагъэх, лъэпкъ Iэмэ-псымэу «шыкIэпщынэм» къырагъэIуагъ ыкIи адыгэ орэдыжъхэр къаIуагъэх. Джащ фэдэу тапэкIэ гухэлъэу яIэхэм, тарихъ гъэшIэгъонхэмкIэ ыкIи Адыгеим шIулъэгъуныгъэу фыряIэр къизыIотыкIырэ гупшысэхэмкIэ фильмым еплъыщтхэм къадэгощагъэх.

КIАРЭ Фатим.