«Единэ Россием» ынаIэ тыригъэтыщт

Iэзэгъу уцхэр къызIэкIэгъэхьэгъошIоу щытынхэм Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» ынаIэ тетыщт ыкIи Iофыгъо горэ мы лъэныкъомкIэ къэхъугъэмэ, ащ идэгъэзыжьын хэлэжьэщт.

Партием и Генеральнэ Совет исекретарэу Андрей Турчак УФ-м и Правительствэ ипащэу Михаил Мишустиным зыфигъа­зэзэ, уц пэпчъ тамыгъэ гъэнэфагъэ фэшIыгъэным (маркировка) исистемэ нахь къызэрыкIоу гъэпсыгъэнымкIэ къотэгъу къы­зэ­рафэхъугъэм пае зэрэфэра­зэхэр къыхигъэщыгъ. Уцхэр цIыф­хэм игъом аIэкIэхьанхэр партием апшъэ ыгъэуцухэрэм зэращыщыр къыхигъэщыгъ.

УФ-м и Къэралыгъо Думэ ифракциехэм ялIыкIохэр зы­хэхьэгъэ IофшIэкIо купым Iэзэгъу уцхэм яIугъэкIын фэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэр гъэкIэжьыгъэнэу предложениехэр УФ-м и Правительствэ фигъэхьыгъэх. А купым пэщэныгъэ дызэрехьэ «Единэ Россием» ифракцие ипащэу Андрей Исаевым. Охътэ благъэм шапхъэхэм зэхъо­кIыныгъэхэр афэшIыгъэнхэм депутатхэр кIэщакIо фэхъугъэх.

Iэзэгъу уц нэпцIхэр къыдамыгъэкIынхэм ыкIи Iуамыгъэ­кIынхэм пае тамыгъэхэр атегъэуцогъэнхэм исистемэ къаугупшысыгъ ыкIи илъэсэу тызыхэтым ибэдзэогъу мазэ и 1-м кIуачIэ иIэ хъугъэ. Ау зэпахырэ узым зиушъомбгъоу, цIыфхэм бэу уцхэр ащэфы зэхъум, ар зэщыкъуагъ.

УФ-м и Премьер-министрэу Михаил Мишустиныр зыкIэтхэгъэ унашъом къызэрэщиIорэмкIэ, уцхэм ятамыгъэхэр, нэмыкI къэбарэу апылъхэр системэм дагъэхьанхэ фае, ау джэуапым ежэжьынхэ ищыкIагъэп, атIупщынхэу фитыныгъэ яIэ хъугъэ. Ащ Iофхэр нахь къызэригъэ­псынкIэщтхэр, хэлажьэхэрэм нахь тэрэзэу зыфагъэхьазырынэуи амал къызэраритырэр министрэхэм я Кабинет ипресс-къулыкъу къыщыхагъэщыгъ.

— ГухэкIми, цIыфхэр мы уахътэм жъугъэу мэсымаджэх. Арышъ, уцхэм ябэдзэршIыпIэ тынаIэ тетын фае, — къыIуагъ Урысые политическэ партиеу “Единая Россия” зыфиIорэм и Адыгэ шъолъыр къутамэ игъэцэкIэкIо комитет ипащэу, Мыекъуапэ идепутатэу АфэшIэгъо Рэмэзан. — ЦIыфхэм ыпэкIэ къэхъущтым щыщынэхэу уцхэр бэу къащэфхэу, агъэтIылъхэу бэрэ къыхэкIы. Ари гъотыгъуае зышIыхэрэм зэу щыщ. Маркировкэми Iофыгъохэр къыздихьы­гъэх. Унашъоу ашта­гъэм ишIуагъэ къэкIонэу тыщэгугъы.

“Единэ Россием” иуплъэкIунхэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, коронавирусым узэребэныщт- хэр аптекэхэм языщанэм чIэлъхэп. Шъолъыр 45-мэ яуц щэпIэ 2500-р къызакIухьэм ар къыхагъэщыгъ.