Адыгэхэмрэ ермэлхэмрэ афэгъэхьыгъэщтых

Ащ пае Адыгеим къеблэгъагъ проектэу «ЦIыфхэм ячIыгу» (телеканалэу «Урысыер-Культурэр») зыфиIорэм исъемочнэ купэу продюсерэу Анна Коряковцевар зипащэр. АР-м лъэпкъ Iоф­хэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэ­гъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет яIэпыIэгъоу тхьамэфитIурэ фильмхэр тырахыщтых. Проектыр зыфэгъэхьыгъэр Урысыем илъэпкъхэм якультурнэ кIэн икъызэтегъэнэн.


Шэн-хабзэхэмрэ зекIокIэ-шIыкIэхэмрэ, мэфэ къызэрыкIохэмрэ мэфэкIхэмрэ зыкIытырахыхэрэр мы проектым хагъэлэжьэнхэ закъор арэп — урысые лъэпкъ культурнэ антологием изэхэгъэ­уцони япшъэрылъ. Проектэу «ЦIыфхэм ячIыгу» зыфиIорэм дэлэжьэфэхэ съемочнэ купыр Урысыем ишъолъыриимэ ащыIагъ: Алтай, Камчаткэм, Бурятием, Карелием, Краснодар ыкIи Ставрополь крайхэм, Дагъыстан ыкIи Якутием.

Кинофестиваль зэфэшъхьафыбэхэм IофшIагъэ­хэр къащагъэлъэгъуагъэх, Урысыем имызакъоу IэкIыбыми къащыхагъэщыгъэх.