Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет и Тхьаматэ ителеграмм

Сихэгъэгогъу лъапIэхэр!
Лъэпкъхэм языкIыныгъэ и Мафэ фэшI сыгу къыздеIэу сышъуфэгушIо!

ШэкIогъум и 4-р патриотическэ мэхьанэ зиIэ хъугъэ-шIэгъэ­шхокIэ тихэгъэгу итарихъ хэ­хьагъ. Илъэс 400-кIэ узэкIэIэ­бэжьмэ, Кузьма Мининымрэ Дмитрий Пожарскэмрэ зипэщэгъэхэ цIыф жъугъэхэм Москва шъхьафит ашIыжьыгъагъ, Польшэм итехакIохэм ар къатырахыжьыгъагъ. Урысые Федерацием хэхъоныгъэ ышIынымкIэ а текIоныгъэм мэхьанэшхо иIагъ. Лъэпкъ зэфэшъхьафхэм къа­хэкIыгъэхэу дин зэфэмыдэхэр зылэжьыщтыгъэхэм я Хэгъэгу икъэухъумэнкIэ лIыгъэ­шхоу зэрахьагъэм джы къызнэсыгъэм тыгу къегъэкIыжьы тызэкъозыгъэуцорэмрэ нахь лъэш тызышIырэмрэ. Урысыем ис лъэпкъхэм лIэшIэгъубэхэм къакIоцI зэкъошныгъэу азыфагу илъ хъугъэмрэ зэдыряунэм зэрэфэсакъщтыгъэ­хэмрэ ары ушэтыпIэхэр зэпачын языгъэлъэкIыщтыгъэр, непи щыIэныгъэм къыгъэуцурэ Iофыгъуабэхэм язэшIохынкIэ ахэм яшIогъэшхо къэкIо.

Урысыем исхэм языкIыныгъэ­рэ язэкъотныгъэрэ зэрэпытэр Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэр илъэс 75-рэ зыщыхъугъэм анахьэу къэлъэгъуагъ. Советскэ цIыфхэм зэрэцIыфлъэпкъэу фашизмэм зэрэщаухъумагъэр, зэолIхэми, тылым щылэжьагъэхэми лIыгъэшхо зэрэзэрахьагъэр зыкIи тщыгъу­пшэщтэп.

Тэ гухэлъэу тиIэр Урысыем икIэн бай къэтыухъумэныр, тихэгъэгу нахь псынкIэу хэхъоныгъэ ышIынымкIэ тфэлъэкIыщтыр зэкIэ тшIэныр ары.
Псауныгъэ пытэрэ щыIэкIэшIурэ шъуиIэнэу, мамырэу шъуп­сэунэу, шIум шъущымыкIэнэу сышъуфэлъаIо!

Валентина Матвиенко