Лъэпкъхэм языкIыныгъэ и Мафэ Адыгеим щыхагъэунэфыкIыгъ

Коронавирусым ыпкъ къикIыкIэ мэфэкI Iофтхьабзэхэм азыныкъо нахьыбэр онлайн шIыкIэм тетэу кIуагъэ: патриотическэ орэдхэм якъэIонкIэ, флешмобхэмкIэ Iофтхьабзэхэр, респуб­ликэм итворческэ коллектив пэрытхэм яконцертхэр, лъэпкъ Iэпэщысэхэр зышIыгъэхэм ямастер-классхэр социальнэ хъытыухэм къарыхьагъэх.

Лъэпкъхэм язэкъошныгъэ хэгъэгум изыкIыныгъэ икъэкIуа­пIэу зэрэщытым фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэр Зэкъошныгъэм ипчэгу щыкIуагъ. Адыгеим щыпсэурэ лъэпкъхэм яшъуа­шэхэр зыщыгъыгъэ нэбгырэ 50-мэ хэгъэгуми, республикэми ябыракъышхохэр мыщ щагъэбыбэтагъэх.

«ЕгъэшIэрэу Урысыем тыригъус» зыфиIорэ саугъэтым къэ­гъагъэхэр кIэлъыралъхьагъэх. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат а Iофтхьабзэм хэлэ­жьагъ.
Джащ фэдэу мэфэкIым хэлэжьагъэх Урысые Федерацием и Президент и Полномочнэ лIыкIоу ЮФО-м щыIэм и Аппарат Адыгэ РеспубликэмкIэ ифедеральнэ инспектор шъхьа­Iэу Сергей Дрокиныр, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Шъао Аскэр, Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу Геннадий Митрофановыр, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу Владимир Свеженец, Адыгэ Республи­кэмрэ Пшызэ шъолъыррэ ащып­сэурэ быслъымэнхэм я ДиндэлэжьапIэ имуфтиеу Къэрдэнэ Аскэрбый, Мыекъуапэрэ Адыгеимрэ яепархие иархиепископэу Тихон, общественнэ, лъэпкъ объединениехэм ялIыкIохэр.

Къэбар жъугъэм иамалхэм яIофышIэхэм адэгущыIэзэ, Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, лъэпкъхэм языкIыныгъэ и Мафэ тихэгъэгу имэфэкI шъхьаIэхэм зэу ащыщ. Сыда пIомэ, зы унэгъошхоу зэдэпсэурэ лъэпкъ зэфэшъхьафхэм Урысыер зэдыряунэу щыт.

«Адыгэ Республикэм ис лъэпкъ­хэу дин зэфэшъхьаф­хэр зылэжьхэрэм зэгурыIоныгъэрэ мамырныгъэрэ азыфагу зи­лъыр бэшIагъэ. Ащ тэ амал къытеты экономикэм, социальнэ лъэныкъом хэхъоныгъэ ядгъэшIынэу, респуб­ликэм щыпсэухэрэм янеущырэ мафэ зэрэнахьышIущтым яцыхьэ телъынэу. Къиныгъохэр къызыкъокIхэкIэ, сыдигъокIи Урысыем ис лъэпкъхэр зэрэзэкъо­уцощтыгъэхэм фэ­дэу, непэ COVID-19-м лъэшэу зыкъы­зыщиштэгъэ лъэхъаным тэри нахь тызэкъоуцуагъ. Тапэ­кIи джа­рэущтэу щытынэу сэгугъэ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу