ЗэлъашIэрэ зэолIым идунай ыхъожьыгъ

ЦIыфхэм ягушъхьэбаиныгъэ зыкъегъэIэтыгъэным зиIахьышIу хэзышIыхьэгъэ ыкIи республикэм иобщественнэ щыIакIэ чанэу хэлэжьэгъэ Адыгеим щызэлъашIэрэ ветеранэу Валентин Жуковым ыныбжь илъэс 96-м итэу идунай ыхъожьыгъ. Ащ иIахьыл гупсэхэм афэтхьаусыхагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

«Валентин Денис ыкъом илъэс 17 ыныбжьэу авиацием хэтэу фронтым Iухьагъ, дзэ къухьэлъатэхэр техническэу зэрэзэтегъэпсыхьагъэхэм лъыплъэщтыгъэ. Кавказым икъэухъумэн, Белоруссиер ыкIи Польшэр шъхьафит шIыжьыгъэнхэм, Берлин штэгъэным чанэу ахэлэжьагъ. ЛIыхъужъныгъэу къыз­хигъэфагъэм фэшI тын лъапIэхэу — я 2-рэ шъуашэ зиIэ Хэгъэгу зэошхом иорден, Жъогъо Плъыжьым иорден, джащ фэдэу «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» зыфиIохэрэр къыфагъэшъошагъэх. Зэо ужым Жуков Валентин Денис ыкъом УIэшыгъэ КIуачIэхэм къу­лыкъур ащихьыгъ, подполковникэу отставкэм кIуагъэ.

НыбжьыкIэхэм яхэгъэгу шIу алъэгъоу пIугъэнхэм, Хэгъэгу зэошхом итарихъ шIэжь къызэтегъэнэгъэным иIахьышIу зэрахишIыхьагъэм, спортым епхыгъэ Iоф­тхьабзэхэм, дзэ Плъыжьым илIыхъужъхэу заом щыфэхыгъэхэм ацIэхэр тхыжьыгъэ­ным епхыгъэ Iофыгъохэм ренэу зэрахэлэжьагъэм къыхэкIэу Адыгеим ицIыфыбэхэм Валентин Жуковыр дэгъоу ашIэ.

Валентин Денис ыкъом заом илъэ­хъан Ханскэм иошъогу щыфэхыгъэ летчикхэм ацIэхэр зэригъэшIагъэх.

Ыныбжь зэрэхэкIотагъэм къымыгъэ­уцоу ТекIоныгъэр къызыдахыгъэм ыкIи Адыгэ Республикэм ямафэхэм афэгъэ­хьыгъэу зэхащэрэ кушъхьэфэчъэ марафоным ветераныр апэ итэу ахэлажьэщтыгъэ. АщкIэ Валентин Жуковым щысэшIу къыгъэлъагъозэ ныбжьыкIэхэм япсауныгъэ агъэпытэным къыфищэщтыгъэх.

«Жуков Валентин Денис ыкъом идунай зэрихъожьыгъэр тиреспубли­кэкIэ гухэкI инэу щыт. Ветераным илъфыгъэхэм ыкIи иIахьыл гупсэхэм сафэтхьаусыхэ. Адыгеим щыпсэухэ­рэм ар шIукIэ агу илъыщт, — иинстаграм нэкIубгъо къыщитхыгъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.