Апэрэ текIоныгъ

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Русичи» Курск — 84:71 (22:21, 23:18, 22:13, 17:19).

Чъэпыогъум и 31-м Адыгэ республикэ спорт Унэшхоу «Ошъу­тенэм» щызэдешIагъэх.
Зезыщагъэхэр: С. Чуб, Ю. Назаренко, А. Сазонов.

«Динамо-МГТУ-м» хэтхэу хъа­гъэм Iэгуаор анахьыбэрэ изыдза­гъэхэр: Александров — 17, Князев — 24, Кочнев — 16, Майборода — 8, Чичайкин — 6.
Урысыем баскетболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу апшъэрэ купэу «Б-м» хэт­хэм ящэнэрэ зэIукIэгъухэр яIагъэх. 2020 — 2021-рэ илъэс ешIэгъум хэхьэрэ апэрэ зэIукIэгъоу Мыекъуапэ щыкIуагъэм уеплъынкIэ гъэшIэгъоныгъэ.

«Динамо-МГТУ-м» ыкIи «Русичи» язэпэуцунхэр сыдигъуи къинэу макIох. ЗэIукIэгъур зыхьыщтыр язэрэмыгъашIэу зэнэкъо­къух. Ящэнэрэ едзыгъор 22:13-у заухым, «Динамо-МГТУ-р» текIоныгъэм нахь пэблагъэу зэрэщытыр къэнэфагъ.

Тикомандэ икапитанэу Илья Александровым хъурджанэм Iэгуаор бэрэ зэрэридзэрэм дакIоу, зэхэщэн Iофыгъохэри дэгъоу ыгъэцакIэщтыгъэх. Очкоуи 3 дзыгъохэмкIи капитаныр тиешIа­кIохэм къахэщыщтыгъ.

Максим Князевыр ухъума­кIохэм аIэкIэкIызэ, хъагъэм Iэгуаор пчъагъэрэ ридзагъ. Юрий Кочневыри иIэпэIэсэныгъэкIэ ешIакIохэм къахэщыгъ.

Кирилл Майбородэ ухъумэн Iофыгъохэр дэгъоу ыгъэцакIэхэзэ, пхъашэу ешIапIэм щэбанэ. Iэгуаор къаIэкIихызэ, хъагъэм ридзэу бэрэ къыхэкIы. Владимир Чичайкиныр «Динамо-МГТУ-м» бэмышIэу аштагъ, апэрэу Мые­къуапэ щешIагъ. ИIэпэIэсэныгъэ хигъэхъощтэу ащ тегъэгугъэ.

Тренер шъхьаIэм ипшъэрылъхэр Артем Гапошиным ыгъэцэкIагъэх, ащ фэшI ешIэгъум хэлэжьагъэп.

Тамбов хэкум икомандэу «Тамбовым» ешIэгъуи 3-ми текIоныгъэр къащыдихыгъ, апэрэ чIыпIэм щыI. Алтай краим иклубэу «Барнаул», Магнитогорскэ икомандэу «Металлург» ешIэгъу тIурытIу къахьыгъ, я 2 — 3-рэ чIыпIэхэм ащыIэх. «Динамо-МГТУ-м» апэрэ текIоны­-гъэр къыдихыгъ, я 4-рэ чIыпIэм щыI.
ШэкIогъум и 8-м «Динамо- МГТУ-р» «Чебоксарские ястребы» Чебоксары Мыекъуапэ щы­IукIэщт, и 11-м «Нефтехимик» Тобольск дешIэщт.