Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ заулэ афишIыгъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат министерствэхэмрэ муниципалитетхэмрэ япащэхэм шэкIогъум и 3-м адыриIэгъэ зэIукIэгъум Адыгеим социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэмкIэ иунэе программэ игъэцэкIэн епхыгъэ Iофыгъохэм щатегущыIагъэх. Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу Геннадий Митрофановым доклад шъхьаIэр мыщ къыщишIыгъ.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы 2020 – 2024-рэ илъэсхэм Адыгеим социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ зэрищIыщт унэе программэр мэлылъфэгъум зэраухэсыгъэр, Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэу Михаил Мишустиныр ащ зэрэкIэтхэжьыгъэр. А программэм къыдыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэм ягъэцэкIэн пае федеральнэ бюджетым щыщэу сомэ миллиардитф Адыгеим къыфыхагъэкIыщт.

Урысые Федерацием и Правительствэ ышIыгъэ унашъоу N 1563-р зытетым диштэу 2020 – 2022-рэ илъэсхэм Адыгеим иунэе программэ игъэцэкIэн пае илъэс къэс миллиард зырыз федеральнэ бюджетым къыхагъэкIыщт. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ къызэриIуагъэмкIэ, а мылъкур Iоф гъэнэфагъэхэм апэIуагъэхьащт.

Программэм игъэцэкIэн мыгъэ рагъэжьэгъах, ащ иапэрэ проект аухыгъах. Зигугъу къэтшIырэр реабилитационнэ гупчэр, стоматологие поликлиникэр, цэшIэ лабораториер зыхэхьэрэ медицинэ гупчакIэу Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъэр ары.

Программэм къыдыхэлъытэгъэ нэмыкI проектхэм зэрадэлажьэхэрэми, къихьащт илъэсым Iофэу ашIэщтхэми зэIукIэгъум щатегущыIагъэх.

Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ къызэриIуагъэмкIэ, 2021-рэ илъэсым унэе программэм тетэу Iофтхьэбзи 8 зэра­хьащт, ахэм ащыщэу 3-р кIэх.

Къихьащит илъэсым Дахъорэ Лэгъо-Накъэрэ зэзыпхыщт гъогум ишIын лъагъэкIотэщт. ГъогушIынымкIэ нахь загъэчанынэу, чIыопсым изытет елъытыгъэу мыгъэ планым шъхьадэкIэу Iоф ашIэн зэралъэкIыщтыр Адыгеим и ЛIышъхьэ ариIуагъ. ТапэкIэ мы чIыпIэм къызэкIом пшъэрылъэу афишIыгъагъэр зэрагъэцакIэрэми КъумпIыл Мурат гъунэ лъефы. Ар зыфэгъэхьыгъагъэр туризмэм зегъэушъомбгъугъэным фэшI автомобиль гъэуцупIэхэмрэ нэмыкI инфраструктурэмрэ ягъэпсын ары.

Пушкиным ыцIэ зыхьырэ Унэу Мыекъуапэ дэтым игъэкIэжьыни лъагъэкIотэщт. Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ къызэриIуагъэмкIэ, нэфынэмрэ макъэмрэ афыте­гъэпсыхьэгъэ оборудование лъапIэр мыгъэ къаIэкIэхьащт.

БэнэнымкIэ спортеджапIэм иинфраструктурэ илъэситIукIэ агъэпсынэу, оборудованиякIэ къаIэкIэхьанэу рахъухьэ. Адыгэ Республикэм физическэ культурэмрэ спортымрэкIэ и Комитет ипащэу Дэгужъые Мурат къызэриIуагъэмкIэ, планыр игъом агъэ­цэкIэщт, мылъкури икъоу агъэфедэщт.

Унэе программэм къыдыхэлъытэгъэ IофтхьэбзитIумэ ягъэхьазырын мыгъэ фежьагъэх. Ахэр автоматизированнэ газ станциеу Краснооктябрьскэм дэтым игъэкIэжьынрэ сабыибэ зэрыс унагъохэм чIыгу Iахьхэу Мыекъуапэ къащаратыгъэхэм яинфраструктурэ игъэпсынрэ ары.

Псыхъоу Шъхьагуащэ инэпкъхэр Мыекъуапэ дэжь щыгъэпытэгъэнхэм епхыгъэр IофтхьэбзакIэу зэрахьащтхэм зэу ащыщ. Ащ нэмыкIэу къэкIорэгъым промышленнэ паркэу «Яблоновскэр» агъэпсынэу рахъухьэ. Геннадий Митрофановым къызэриIуагъэмкIэ, ащкIэ инвесторыр агъэнэфэгъах, Iоф зышIэщтхэр къыхахых, проект-лъыхъун IофшIэнхэр зэхащэщтых.

Адыгеим ихэхъоныгъэкIэ мэхьанэшхо зэриIэм епхыгъэу мы проектым лъэшэу анаIэ тырагъэтынэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъ къафишIыгъ.

«Промышленнэ паркэу «Яблоновскэр» республикэм инвестициехэр къыхалъхьанхэм, иэкономикэ зыкъиIэтыным афэIорышIэщт. Ащ игъэцэкIэн зэпыу фэмыхъуным фэшI административнэ пэрыохъухэр дэгъэзыжьыгъэнхэ, ведомствэхэм азыфагу зэдэлэжьэныгъэ дэгъу илъын фае. Промыш­леннэ паркым ипроект псынкIэу фезгъэжьэнхэ алъэкIыщт концепцие тэрэзи щыIэн фае», — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Республикэм псынкIэу социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ езыгъэшIын зылъэкIыщт унэе программэм игъэцэкIэн мэхьанэшхо зэриIэр зэIукIэгъум икIэух КъумпIыл Мурат къыщиIуагъ.

«Урысые Федерацием и Правительствэ зэрэфэлъэкIэу мы лъэныкъомкIэ IэпыIэгъу къытеты, тэри пшъэрылъэу тиIэхэр игъом зэрэдгъэцэкIэщтхэм ренэу тыпылъын фае», — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу