ШэкIогъум и 4-р — лъэпкъ зыкIыныгъэм и Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

Лъэпкъ зыкIыныгъэм и МафэкIэ тышъуфэгушIо!

Мы мэфэкIыр Урысыем щыпсэурэ лъэпкъ зэфэшъхьафхэм языкIыныгъэрэ язэкъотныгъэрэ ятамыгъэу щыт. Лъэпкъэу тыкъызыхэкIыгъэм, динэу длэжьырэм ямылъытыгъэу Урысыем ицIыфэу тызэрэщытыр, тиблэкIыгъи, тинеущрэ мафи зэрэзэпхыгъэр зыкIи зыщыдгъэгъупшэ хъущтэп.

ЛIэшIэгъубэмэ къакIоцI лъэпкъхэм азыфагу илъ хъугъэ зэкъо­шныгъэмрэ зэгурыIоныгъэмрэ ары Урысыем икъэралыгъо гъэ­псыкIэ лъапсэ фэхъугъэхэр, тикъэралыгъорэ тиобществэрэ тапэкIи хэхъоныгъэ языгъэшIыщт стратегическэ пшъэрылъхэм ягъэцэкIэнкIэ къэкIуапIэхэр.

Лъэпкъхэр зэрэзэкъоуцогъагъэхэр ары я ХVII-рэ лIэшIэгъум иублэгъу Польшэм итехакIохэм татезыгъэкIогъагъэр, Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къыщыдэтхын тэзыгъэлъэкIыгъэр.

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр! Урысыем инеущрэ мафэ зыфэдэщтыр тэры зэлъытыгъэр. Лъэпкъ зэгурыIоныгъэр, лIэшIэгъубэмэ къакIоцI зэгъунэгъушIу зэфыщытыкIэу тиIэ хъугъэхэр къызэрэтыухъумэхэрэм, Адыгее гупсэми, Урысыеми янеущрэ мафэ тызэрафэлажьэрэм ар ялъытыгъэщт.

Адыгеим щыпсэурэ нэбгырэ пэпчъ ащ къырыкIощтым зэригъэгумэкIырэр, Урысыем ишъолъыр анахь дахэу тиреспубликэ хъуным кIуачIэу иIэр зэрэрихьылIэщтым тицыхьэ телъ.
Ныбджэгъу лъапIэхэр, псауныгъэрэ щыIэкIэшIурэ шъуиIэнэу, гушIуагъор къышъобэкIэу мамырэу шъупсэунэу, шIум шъущымыкIэнэу тышъуфэлъаIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ
и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм
и Тхьаматэу Владимир Нарожный