ГъэцэкIэжьынхэм ауж культурэм и Унэ къызэIуахыжьыгъ

Тэхъутэмыкъое районымкIэ поселкэу Отраднэм куль­ту­­рэм и Унэу дэтым гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр зыра­шIылIэхэ нэуж тыгъуасэ къызэIуахыжьыгъ.

Партиеу «Единэ Россием» ипроектэу «Культура малой Родины» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу культурэм и Унэрэ къоджэ тхылъеджапIэмрэ агъэкIэжьы­гъэх. Адыгеим и ЛIышъхьэу, Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат поселкэми, Тэхъутэмыкъое районми ащыпсэухэрэм ащкIэ афэгу­шIуагъ. Джащ фэдэу Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Урысые Федерацием и Президент и Полномочнэ лIыкIоу ЮФО-м щыIэм иаппарат Адыгэ РеспубликэмкIэ ифедеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ, Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзаур, Тэхъутэмыкъое районым иадминистрацие ипащэу Шъхьэлэхъо Азмэт.

Культурэм и Унэ икъызэIухыжьын фытегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэр рамыгъа­жьэзэ, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ Хэгъэгу зэошхом щыфэхыгъэ дзэкIолIхэм ясаугъэт къэгъагъэхэр кIэлъырилъхьагъэх.

Нэужым КъумпIыл Мурат джырэ шапхъэхэм адиштэу агъэкIэжьыгъэ унэр къыплъыхьагъ. Культурэм и Унэ ибгъагъэ, ипчъэхэр, ишъхьаныгъупчъэхэр, инженер коммуникациехэр зэблахъу­гъэх, ыгупэ агъэцэкIэжьыгъ. Библиотекэм мебелэу чIэтыгъэр, каталогхэр зэрэщытэу зэблахъугъэх, компьютерхэр, нэмыкIэу ящыкIэгъэщт техникэр къащэфыгъ. Культурэм и Унэ творческэ объе­динении 5 щызэхэщагъ.

Поселкэм щыпсэухэрэмрэ культурэм Унэ иIофышIэхэмрэ шIуфэс къарихи, КъумпIыл Мурат къыIуагъ Унэм гъэцэ­кIэжьын IофшIэнхэр бэшIагъэу рашIылIэн зэрэфэягъэр. Партийнэ проектым ишIуа­гъэкIэ ащ фэдэ амал щыIэ зэрэхъугъэр.

«Аужырэ илъэсхэм Iофхэм язытет нахьышIу шIыгъэнымкIэ IофшIэнхэр дгъэлъэшыгъэх. АщкIэ къызфэтэгъэфедэх лъэпкъ проектэу «Культура» зыфиIорэр, республикэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ зэришIыщт унэе программэр, къуаджэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ къэралыгъо программэр. «Единэ Россием» ипроектэу «Культура малой Родины» зыфиIорэри къызфэдгъэфедагъ. Мы партийнэ проектым къыдыхэлъыта­гъэу культурэм и Унэу поселкэу Отраднэм щагъэцэкIэжьыгъэр республикэмкIэ ятфэнэрэу щыт. Мыщ Iоф щызышIэ­хэрэмкIи, къекIуалIэхэрэмкIи Унэу агъэкIэжьыгъэр гуIэтыпIэу зэрэщытыщтым сицыхьэ телъ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

КультурэмкIэ учреждениехэр джыдэдэм шэпхъэ гъэнэфагъэхэм арыгъо­зэнхэ фаеу зэрэхъурэм республикэм и ЛIышъхьэ цIыфхэм анаIэ тыраригъэ­дзагъ.

«НепэкIэ анахьэу мэхьанэ зиIэр цIыфхэм япсауныгъэ къэу­хъумэгъэныр ары. Ар зэкIэми дэгъоу къыжъугурэIоу сэгугъэ. IофшIэнымкIэ шIыкIакIэхэр, онлайн-технологиехэр непэ къызфагъэфедэх. Ау узэIукIэным, узэдэгущыIэным фэдэ ар хъурэп. ШIыкIакIэхэр къыз­фэжъугъэфедэх. ИщыкIэгъэ коммуникациехэм ягъэпсынкIэ тэ IэпыIэгъу тыкъышъуфэ­хъущт. Лъэпкъ проектым къыдыхэлъытагъэу республикэм культурэмкIэ и Министерствэ къыфэIорышIэрэ учреждениехэр джыдэдэм цифрэ шапхъэ­хэм атырагъахьэх», — къыIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ.

КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщы­гъэмкIэ, пшъэрылъхэм язэшIохынкIэ хэгъэгум ипащэхэм IэпыIэгъу къараты. ГущыIэм пае, лъэпкъ проектэу «Культура» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу къихьащт илъэсым къуаджэу Псэйтыку культурэм и УнакIэ щагъэпсыщт, культурэм и Унэу поселкэу Прикубанскэм дэтыр агъэцэкIэжьыщт. Илъэсэу итыр имыкIызэ тиреспубликэ культурэм и Уни 3 кIэу щагъэпсынэу ыкIи уни 10 щагъэ­цэкIэжьынэу рахъухьэ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ Тэхъутэмыкъое гурыт еджапIэу N 1-у Урысыем и ЛIыхъу­жъэу В. Ч. Мэзыхьэм ыцIэ зыхьырэм ипащэу ШъонтIыжъ Саниет я III-рэ шъуа­шэ зиIэ дипломрэ сомэ мин 200-рэ ритыжьыгъэх. Къоджэ музеир партиеу «Единэ Россием» зэхищэгъэгъэ зэнэкъо­къоу ТекIоныгъэшхом ия 75-рэ илъэс фэгъэхьыгъэм щатекIуагъ.

ПсэупIэм дэсхэм кIэлэцIыкIу IыгъыпIэм икъызэIухын епхыгъэ упчIэхэр Республикэм и ЛIышъхьэ къыратыгъэх. Республикэм ипащэ Адыгеим гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэ пшъэрылъ фишIыгъ псэупIэм дэт гурыт еджапIэм кIэлэцIыкIухэм апае чIыпIэхэр къыщызэIухыгъэнхэм иIофыгъо дэлэжьэнэу.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу