ПэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу яIофшIэн лъагъэкIуатэ

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм я LV-­рэ зэхэсыгъо мы тхьамафэм иIагъ. Аужы­рэ мазэхэм хабзэ зэрэхъугъэу, видео­кон­фе­рен­цие шIыкIэм тетэу ар кIуагъэ.

Зэхэсыгъом АР-м иминист­рэхэм я Кабинет хэтхэр, федеральнэ ыкIи республикэ къулыкъухэм, ведомствэхэм япащэхэр хэлэжьагъэх. Парла­ментым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм Iофтхьабзэр зэрищагъ.

Пстэумэ апэу Бэшкэкъо Заур АР-м и УплъэкIокIо-лъытэкIо палатэ ипащэ игуадзэу, Къу­шъхьэ Раситэ ащ иаудиторэу гъэнэфэгъэнхэм тегущыIэхи, ды­рагъэштагъ. Нэужым Ф. Н. УдыкIакомрэ Е. М Курбановамрэ АР-м и Очыл палатэ иквалификационнэ комиссие хэгъэхьэгъэнхэу зэдаштагъ.

Республикэм ипащэ кIэщакIо фэхъугъэу, Адыгеим и Конституцие депутатхэм зэхъокIыныгъэхэр фашIыгъэх. АР-м и ЛIышъхьэ ихэдзынхэм язэхэ-щэн, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэхэм яIофшIэн, медицинэм иIофхэм, унагъом, ныгъом, ты­­гъом ыкIи кIэлэцIыкIугъом якъэу­хъумэн, республикэм ихьы­кум системэ, нэмыкIхэм ахэр афэгъэхьыгъэх.

БлэкIыгъэ 2019-рэ илъэсым ибюджет гъэцэкIагъэ зэрэхъугъэми къыфагъэзэжьыгъ. Ха­хъохэмкIэ сомэ миллиард 24-рэ миллион 282,8-рэ, хъардж­хэмкIэ сомэ миллиард 24-рэ миллион 595,3-рэ ар хъущтыгъэ.

Джащ фэдэу муниципальнэ образованиехэм япащэхэм, чIыпIэ депутатхэм, Къэралыгъо Советым — Хасэм иде­путатхэм яхэдзынхэм, къэра­лыгъо мылъкур приватизацие шIыгъэнымкIэ пэшIорыгъэшъ планым, мэфэкI ыкIи шIэжь мафэхэм, социальнэ псэупIэхэм ятын, хэушъхьафыкIыгъэ цIыф купхэм IэпыIэгъу ягъэ­гъотыгъэным, никотин зыхэлъ продукциер зыныбжь имыкъугъэхэм IуагъэкIын фимытхэу шIыгъэным, республикэм иныбжьыкIэхэм къэралыгъо IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным, нэмыкI­хэм афэгъэхьыгъэ хэбзэгъэу­цугъэхэм зэхъокIыныгъэхэр афэшIыгъэнхэм афэгъэхьыгъэ законопроектхэм, законхэм атегущыIагъэх, апэрэ ыкIи ятIонэрэ еджэгъухэмкIэ аштагъэх.

Ахэм анэмыкIэу УФ-м и Пра­вительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Татьяна Голиковам фэ­гъэзэгъэ джэпсалъэу агъэхьазырыгъэм зэдытегущыIэхи, ды­рагъэштагъ. ФэгъэкIотэнхэр зиIэхэм Iэзэгъу уцхэр аIэкIэ­гъэхьэгъэнхэм пае республикэм ахъщэ IэпыIэгъу къыфэтIупщыгъэным ар фэгъэхьыгъ.

НэмыкI субъектхэм яхэбзэ­ихъухьэ къулыкъухэр кIэщакIо зыфэхъугъэхэми Адыгеим и Парламент идепутатхэр ахэ­плъа­гъэх, зыдырагъэштагъи, зыдырамыгъэштагъи къахэкIыгъ.

ХЪУТ Нэфсэт.