«Адыифым» имафэхэр

Мыекъопэ гандбол клубэу «Адыифыр» Уры­сы­ем иапшъэрэ куп хэт.

Гъэзетеджэхэм ялъэIухэр къы­дэтлъытэхэзэ, зичэзыу ешIэгъу­хэр зызэхащэщтхэ мафэхэм спор­тыр зышIогъэшIэгъонхэр ащытэгъэгъуазэх.

— Суперлигэм щыкIорэ зэнэ­къо­къум тыхэлажьэ, — къыти­Iуагъ клубэу «Адыифым» ипащэу Къу­дайнэт Мэджыдэ. — Зэпахырэ узым къыхэкIэу тиешIэгъухэр зы­зэхэтщэщтхэ мафэхэр зэблэтэхъух. Ащ дакIоу, тиешIакIохэм яIэпэIсэныгъэ хагъэхъоным фэшI хэушъхьафыкIыгъэу Iоф зыдашIэжьы.

«Адыифыр» тыгъэгъазэм и 11-м «Университет» Ижевск дешIэщт. Тыгъэгъазэм и 13-м, и 26-м Адыгеим игандбол клуб «Уфа-Алиса» Уфа, «Кубань» Краснодар аIукIэщт.

Адыгэ Республикэм испорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм ешIэгъухэр ащыкIощтых.